Pogoji za začetek dejavnosti za zavode, ki ne izvajajo študijskih programov z javno veljavnostjo

Visokošolski zavod, ki ne izvaja študijskih programov z javno veljavnostjo, lahko začne z delom, ko v skladu s svojim statutom sprejme študijski program in izpolni pogoje glede tehnične opremljenosti, varstva pri delu in druge predpisane pogoje.

Datum zadnje spremembe strani: 10. 02. 2016