Poročilo o prvih meritvah

O opravljenih prvih meritvah mora izvajalec obratovalnega monitoringa izdelati poročilo o prvih meritvah v obliki, določeni s standardom SIST EN 15259, vključno z načrtom meritev emisije snovi v zrak.

Po izteku koledarskega leta v katerem so bile opravljene prve meritve mora izvajalec obratovalnega monitoringa izdelati oceno o letnih emisijah snovi v zrak, in sicer na podlagi rezultatov prvih meritev in v času obratovanja naprave v preteklem letu, ki mora poleg povzetka podatkov iz poročila o prvih meritvah vsebovati tudi podatke o:

  • vrednotenju izmerjene emisije glede na predpisane mejne vrednosti;
  • ocene letne količine odpadnih plinov in masnih pretokov snovi vključujoč tudi oceno razpršenih in ubežnih emisij.

Poročilo o prvih meritvah mora izvajalec obratovalnega monitoringa zavezancu predložiti v elektronski obliki, in sicer najkasneje 60 dni po opravljenih meritvah. Zavezanec mora Ministrstvu za okolje in prostor posredovati poročilo o prvih meritvah v elektronski obliki najkasneje 10 dni po prejemu poročila.

Oceno o letnih emisijah snovi v zrak na osnovi prvih meritev mora izvajalec obratovalnega monitoringa predložiti zavezancu najpozneje do 10. marca naslednje leto po tem, ko so bile opravljene prve meritve. Ocena o letnih emisijah snovi v zrak mora biti v pisni in elektronski obliki. Zavezanec mora oceno o letnih emisijah snovi v zrak na osnovi prvih meritev posredovati Ministrstvu za okolje in prostor v elektronski obliki najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Poročilo o prvih meritvah morata izvajalec obratovalnega monitoringa in zavezanec hraniti najmanj pet let.

Dokazila

Poročilo o prvih meritvah in ocena o letnih emisijah snovi v zrak

Datum zadnje spremembe strani: 06. 04. 2016