Gradnja enostavnih komunikacijskih objektov

Enostavni komunikacijski objekti so določeni v Pravilniku o enostavnih komunikacijskih objektih in vzdrževanju komunikacijskih objektov in za njih ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in prijaviti začetka gradnje.

To so predvsem naslednji komunikacijski objekti:

  • stavbe, katerih neto tlorisna površina ne presega 30 m2 oziroma niso višje od 4,
  • gradbeno inženirski objekti, ki niso višji od 10 m oziroma z antenskimi nosilci in elektronsko komunikacijsko opremo ne presegajo višine obstoječega objekta za več kot za 10 m.

Pravilnik določa tudi vzdrževalna dela na komunikacijskih objektih, ki se poleg del, navedenih v tretjem odstavku 9. člena ZEKom-1, štejejo za vzdrževalna dela v javno korist. Za vzdrževalna dela glede na določbe Gradbenega zakona ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja in prijaviti začetka gradnje.

Za gradnjo enostavnega komunikacijskega objekta vam gradbenega dovoljena  ni treba pridobiti, upoštevati pa morate:

Z vpogledom v te akte ali z vlogo za izdajo lokacijske informacije na pristojni občini, preverite, ali je na izbranem zemljišču dopustna gradnja ter ali je lokacija predvidene gradnje varovana na podlagi posebnega predpisa (varovana območja kot so narava, vode ipd. ali varovalni pasovi kot so cesta, elektrovod, plinovod ipd.). Pridobitev lokacijske informacije sicer ni več obvezna, vendar pa vsebuje podatke in pogoje iz prostorskih aktov in ukrepov na določenem območju (vzorec).

Če je lokacija predvidene gradnje varovana na podlagi posebnega predpisa (varovano območje, varovalni pas) mora investitor za nameravano gradnjo pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca.

Datum zadnje spremembe strani: 07. 12. 2018