Pogoji za promet z detergenti

Detergenti so proizvodi, ki imajo čistilno funkcijo in so namenjeni čiščenju tekstila ali trdih površin. Lahko so v katerikoli fizikalni obliki (tekoči, puder, pasta, koščki ...) in so lahko namenjeni tako za domačo, kot industrijsko uporabo. Pojem "detergent" vključuje tudi pomožna čistilna in pralna sredstva, npr. proizvode, namenjene predpranju, beljenju in splakovanju perila, mehčalce perila, itd.

Promet z detergenti v RS (in EU) ureja evropska Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih. Ta uredba se uporablja neposredno, za njeno izvajanje pa je Vlada RS izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih (Uradni list RS, št. 66/2005), ki določa pristojnosti in kazenske sankcije za kršitve.

Omejitve glede površinsko aktivnih snovi

Detergenti lahko vsebujejo le površinsko aktivne snovi, ki ustrezajo predpisanim pogojem biološke razgradljivosti. Kriterij za biološko razgradljivost je najmanj 60% mineralizacija (končna aerobna mikrobiološka razgradnja površinsko aktivnih snovi v ogljikov dioksid, vodo in mineralne soli) v 28 dneh.  Za detergente, ki so namenjeni izključno uporabi v industrijskih obratih in ustanovah (člen 4 (2)), se namesto dokončne lahko uporabi kriterij primarne biorazgradljivosti. Ta pomeni mikrobiološko razgradnjo molekul površinsko aktivnih snovi in posledično izgubo površinsko aktivnih lastnosti in mora biti vsaj 80 %.  V tem primeru mora proizvajalec/uvoznik zaprositi za posebno dovoljenje za uporabo take površinsko aktivne snovi.

Metode za določanje končne biološke razgradljivosti so navedene v Prilogah II in III.

Omejitev fosforja v detergentih

Detergenti za pranje perila v gospodinjstvih lahko vsebujejo največ 0,5 g skupnega fosforja na pralni ciklus, detergenti za strojno pomivanje posode v gospodinjstvih pa 0,3 g skupnega fosforja na odmerek.

Informiranje uporabnikov

Na embalaži detergentov, namenjenih splošni uporabi, morajo biti navedene vse sestavine (oziroma skupine sestavin) iz seznama v Prilogi II, ki jih izdelek vsebuje v koncentracijah nad 0,2 %, in njihova koncentracijska območja. Detergenti za pranje tekstila, namenjeni za splošno uporabo,  morajo poleg prej navedenih podatkov imeti na embalaži navedena tudi navodila za doziranje, ki so podrobneje opisana v Prilogi III. Alergene dišave, ki so uvrščene na seznam III direktive 76/768 ES o kozmetičnih proizvodih, morajo biti na embalaži vedno navedene z imeni iz direktive o kozmetičnih proizvodih, kadar njihova koncentracija v proizvodu presega 0,01 %. Zahteve glede navajanja sestavin in doziranja ne veljajo za detergente, ki so namenjeni za uporabo v industriji, če so enakovredne informacije na razpolago na drugačen način (tehnične specifikacije, varnostni listi…). Zapis na etiketi mora biti viden in čitljiv, in za detergente, ki so na trgu v Sloveniji, v slovenskem jeziku. Prav tako uredba ne zahteva označevanja datuma proizvodnje ali roka uporabnosti detergentov. Če so ti podatki kljub temu navedeni na embalaži, pa morajo biti čitljivi in razumljivi potrošniku.

Proizvajalci in uvozniki detergentov morajo seznam vseh sestavin, ki je lahko brez podatkov o koncentracijah posameznih sestavin, CAS številk, ter podrobne sestave dišav (z izjemo alergenih dišav) in barvil, objaviti na spletni strani, ki jo redno posodabljajo. Naslov te spletne strani mora biti naveden na embalaži.
Proizvajalci in uvozniki detergentov morajo pripraviti tudi podroben seznam sestavin, v katerem navedejo vse sestavine, ne glede na njihovo koncentracijo,  in njihova koncentracijska območja. Ta seznam nima javnega značaja, proizvajalci in uvozniki ga morajo za potrebe zdravljenja v primeru zdravstvenih komplikacij posredovati lečečemu zdravniku oz. medicinskemu osebju na njihovo zahtevo. 

Pri proizvodnji in prometu detergentov je poleg zgoraj navedene in opisane uredbe potrebno upoštevati tudi vse zahteve in pogoje, ki veljajo za proizvodnjo in promet nevarnih kemikalij.

Dodatna pojasnila in odgovore na nekatera specifična vprašanja in praktične primere izvajanja uredbe o detergentih lahko najdete v dokumentu Pogosta vprašanja in odgovori.

Datum zadnje spremembe strani: 22. 07. 2019