Pogoji uporabe

Pogoji uporabe na Državnem portalu Republike Slovenije e-VEM

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Vse informacije na državnem portalu Republike Slovenije e-VEM so, če ni izrecno drugače določeno, informacije javnega značaja. Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s te spletne strani, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.

Čeprav delujemo z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljamo na e-VEM in skrbimo za njihovo pravilnost in ažurnost, je naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na portalu.

Dokumenti, objavljeni na naših spletnih straneh, nujno ne zajemajo in natančno ne reproducirajo uradnega besedila posameznega dokumenta. Naša kazenska in civilna odgovornost za napake v besedilu je popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnega napačnega besedila.
Uporabniku priporočamo, da,če sprejema pomembno ali celo nepopravljivo odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh, preveri podatke pri pristojnem organu ali v Uradnem listu Republike Slovenije.

V nobenem primeru ne odgovarjamo kateremukoli uporabniku za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti (izguba dobička, poslovno tveganje, izguba programske ali siceršnje podatkovne opreme), ki bi lahko uporabniku nastale zaradi tehničnih težav, oziroma nezmožnosti uporabe državnega portala e-VEM ali povezav, ki se nahajajo na spletni strani.

Vsebina izjave o omejitvi odgovornosti se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

Splošni pogoji uporabe postopkovnega dela sistema e-VEM

A. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ti splošni pogoji se nanašajo na uporabo informacijskega portala e-VEM in skupaj z Uporabniškimi navodili za državljane ter veljavnimi predpisi Republike Slovenije opredeljujejo pravice in dolžnosti uporabnikov. Informacijski sistem je last avtorjev, Ministrstva za javno upravo ter družbe SRC.SI d.o.o. (v nadaljevanju avtorja). Avtorja v celoti razpolagata z informacijskim sistemom in dajeta uporabnikom na voljo informacijski sistem (licenco za uporabo) pod pogoji, določeni v teh splošnih pogojih uporabe, skladno z navodili za uporabo sistema ter morebitnimi dogovori, sklenjenimi z uporabniki sistema. Splošni pogoji veljajo za vse uporabnike, ki na kakršenkoli način uporabljajo ta informacijski sistem.

(2) Uporabniki se zavezujejo sistem uporabljati izključno za namen, za katerega je bil vzpostavljen ter zgolj na način, ki je predviden. Kakršenkoli poskus ali raba sistema v nasprotju s splošnimi pogoji uporabe oziroma poskus ali zloraba sistema ima lahko za posledico izključitev uporabnika iz sistema oziroma prepoved uporabe sistema. Tovrsten poskus ali zloraba s strani uporabnika ali tretje osebe se lahko obravnava tudi kot kaznivo dejanje.

(3) Informacijski sistem in vsi njegovi integralni deli so avtorsko delo, zaščiteno z Zakonom o avtorskih pravicah in mednarodnimi dogovori o avtorskih pravicah kot tudi s predpisi s področja varovanja intelektualne lastnine. Informacijski sistem ali njegov del se ne sme uporabljati mimo določb teh splošnih pogojev uporabe. Uporaba informacijskega sistema mimo teh splošnih pogojev uporabe pomeni kršitev avtorskih pravic in kot taka povzroči kršiteljevo odgovornost v skladu z veljavnimi predpisi.

DOMNEVA POZNAVANJA SPLOŠNIH POGOJEV

2. člen

(1) Ti splošni pogoji so javno objavljeni na spletnih straneh informacijskega sistema e-VEM (področje Splošni pogoji uporabe). Poleg tega se bo na njih izrecno ali posredno z navedbo uporabe sistema sklicevala vsaka prijava za vpis, prijava za vpis spremembe podatkov in prijava za izbris gospodarske družbe oz. podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije ter ostale storitve sistema. Zato se šteje, da so uporabniku, ki uporablja ta sistem, pred identifikacijo v sistem ti splošni pogoji znani in da jih v celoti sprejema.

ZAVEZANOST K IZJAVLJENIM PODATKOM IN UPORABA PRAVA

3. člen

(1) V primeru, da pravila niso določena s temi splošnimi pogoji, se smiselno uporabljajo veljavna pravila Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakona o upravnem postopku ter pravila Obligacijskega zakonika.

(2) Komunikacije med strankami v sistemu potekajo elektronsko, izven sistema pa prek telefona ali osebno na aktivnih točkah SPOT (VEM) in notarskih pisarn in imajo z vidika veljavne zakonodaje enako veljavo, kot bi bile izvedene v pisni obliki. Vsak podatek, povezan z registracijskim postopkom in poslan v informacijski sistem (pri čemer je nedvoumno kdo je pošiljatelj) šteje, kot da je lastnoročno podpisan s strani pošiljatelja.

(3) Vsak uporabnik lahko kadarkoli dostopa do podatkov, ki jih je vnesel v sistem. Popravki in spremembe podatkov so mogoči samo pod pogoji iz teh splošnih pogojev.

B. POMEN IZRAZOV

4. člen

(1) Posamezni izrazi v splošnih pogojih uporabe sistema e-VEN in v informacijskem sistemu e-VEM imajo naslednji pomen:

 • informacijski sistem e-VEM je državni portal za poslovne subjekte. Prek spletnega naslova e-VEM je dostopen vsem državljanom in državljankam Republike Slovenije,
 • uporabnik je vsaka stranka, ki vstopa in komunicira z informacijskim sistemom e-VEM,
 • skrbnik informacijskega sistema je družba, ki skrbi za nemoteno delovanje sistema in dodeljuje pravice uporabnikom,
 • stranke sistema so uporabniki, skrbnik informacijskega sistema ter druge osebe, ki vstopajo in komunicirajo z informacijskim sistemom e-VEM

(2) Sistem osvežuje podatke po principu časa prejema posameznega podatka (podatki, ki časovno prvi prispejo v sistem, so obdelani kot prvi itd.).

(3) Kot uraden čas, na podlagi katerega tečejo morebitni roki, se šteje lokalen čas, nastavljen v sistemu.

C. NAČIN UPORABE SISTEMA E-VEM

VSTOP V SISTEM IN IZHOD IZ SISTEMA

5. člen

(1) Vsak uporabnik dostopa do sistema prek varne povezave, s čimer je poskrbljeno za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov. Vsa komunikacija med posameznim uporabnikom in sistemom je šifrirana. Vloge, ki jih bodoči podjetnik odda preko portala, morajo biti digitalno podpisane, zato je uporaba kvalificiranega digitalnega potrdila obvezna. V skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu je elektronski podpis izenačen z lastnoročnim.

(2) Vsak uporabnik se v storitveni del sistema identificira z geslom, ki ga je prejel ob prvi prijavi. Geslo enolično določa uporabnika. Šteje se, da je uporabnik, ki se identificira z ustreznim geslom, oseba za katero se izdaja ter da so navedeni podatki popolni in točni. Kršitev te določbe se sankcionira v skladu z 2. odstavkom 6. člena.

(3) Vsak uporabnik mora skrbno hraniti identifikacijske elemente in jih ne sme posredovati tretjim osebam v uporabo ali na vpogled, pri čemer nosi odgovornost za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile uporabnikov dostop do teh spletnih strani. V primeru suma razkritja identifikacijskih elementov mora uporabnik spremeniti svoje geslo ter o tem, če meni, da je zaradi razkritja nastala kakšna škoda obvestiti skrbnika informacijskega sistema.

(4) V primeru, da uporabnik pozabi geslo, mora na naslov evem.adminping@govpong.si poslati elektronsko sporočilo s svojimi podatki (ime, priimek, davčna številka) ter zahtevati spremembo gesla - v sistemu se geslo izbriše, uporabnik pa ob naslednji prijavi določi novo geslo.

(5) Uporabnik zaključi uporabo sistema s pritiskom na ustrezen gumb v brskalniku.

D. UPORABA SISTEMA S STRANI UPORABNIKA

6. člen

(1) Z vstopom na spletne strani informacijskega sistema e-VEM se uporabnik obvezuje, da bo te spletne strani uporabljal na zakonit način. Uporabnik ne sme:

 • uporabljati teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali vzpodbujanje tretje osebe, da bi storile kaj takega,
 • oddati ali prenesti na te spletne strani kakršnokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, obrekovalno, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino,
 • uporabiti te spletne strani za lažno predstavljanje,
 • pošiljati na te spletne strani take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do teh spletnih strani,
 • pošiljati na te spletne strani, posredovati s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način - prenesti take vsebine, za katere nima pravne osnove, da jih lahko prenese,
 • spremeniti, poškodovati ali zbrisati katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na teh spletnih straneh,
 • namerno motiti oziroma prekinjati normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in temi spletnimi stranmi,
 • se sklicevati na poslovno povezavo ali predstavljati oziroma zastopati katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nima pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje,
 • oddati ali prenesti nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine,
 • oddati vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb,
 • zbirati ali shranjevati osebne podatke o drugih osebah s teh spletnih strani.

(2) Zaradi kršenja teh pogojev in pravil uporabe ali katerega drugega nezakonitega ali do tretjih oseb škodljivega ravnanja lahko Ministrstvo za javno upravo oz. skrbnik sistema po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo teh spletnih strani posameznemu uporabniku brez predhodnega opozorila. V primeru odpovedi uporabnik ne bo več imel pooblastila za dostop do območja spletnih strani za prijavljene uporabnike. Ministrstvo za javno upravo bo uporabilo vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te odpovedi.

E. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

7. člen

(1) Vsi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval, bodo brezpogojno varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 94/2007-UPB1).

(2) Skrbnik sistema pod nobenim pogojem ne bo posredovanih podatkov uporabil brez uporabnikovega privoljenja, jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen ko to opravičuje namen portala ter v primerih, ki jih določa zakon.

(3) Osebne podatke posredovane pri vpisu ali pozneje, lahko uporabnik kadarkoli preveri, naknadno spremeni ali izbriše v skladu z postopkom opisanim v Navodilih uporabnikom.

(4) Glede podrobnejše ureditve varstva osebnih podatkov se smiselno uporabljajo določbe varstva osebnih podatkov na Državnem portalu RS.

F. VIŠJA SILA

8. člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih uporabniki ali skrbniki niso mogli predvideti ter kakorkoli vplivajo na delovanje informacijskega sistema e-VEM.

(2) Skrbnik sistema v primeru višje sile, takoj ko je to mogoče, na elektronski način ali drugače obvesti vse uporabnike. V primeru kakršnegakoli vpliva višje sile na podane podatke, se ti štejejo kot nepodani.

(3) Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti ali povzročitev škode iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

G. NEDELOVANJE SISTEMA ALI POSAMEZNIH FUNKCIJ SISTEMA

9. člen

(1) Avtorja sistema preko skrbnika skrbita za to, da bo sistem deloval nemoteno. Ker gre za kompleksen informacijski sistem, ni mogoče v celoti izključiti možnosti napak v delovanju sistema, tako v strojni kot tudi v programski opremi. V primeru izpada sistema bo skrbnik informacijskega sistema poskrbel za čim krajši izpad sistema in se po svojih najboljših močeh potrudil v najkrajšem času vzpostaviti delujoče stanje sistema.

(2) Avtorja in skrbnik sistema odgovarjajo za naklepno ravnanje ali hudo malomarnost, ki bi imela za posledico nedelovanje sistema, skladno z veljavno zakonodajo.

(3) Avtorja sistema oz. lastnik in skrbnik ne prevzemajo odgovornosti za posredno škodo (vključno s poslovno škodo, izgubo dobička, prekinitvijo poslovanja, izgubo podatkov) nastalo z ali iz uporabe informacijskega sistema.

(4) Skrbnik informacijskega sistema vzdržuje sistem. Zaradi odprave napak in vzdrževanja sistema je ta lahko podvržen občasnim načrtovanim prekinitvam delovanja, ki bodo izvedene v času, ko se storitve informacijskega sistema ne bodo izvajale (praviloma ob nedelovnikih ter v nočnem času). Uporabniki bodo o načrtovanih prekinitvah delovanja praviloma obveščeni vsaj dva dni pred prekinitvijo.

H. KONČNE DOLOČBE

10. člen

(1) Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh. Vsakokratna sprememba splošnih pogoje začne veljati 10 dni po njihovi objavi.

(2) Informacijski sistem e-VEM je last avtorjev Ministrstva za javno upravo in družbe SRC.SI., d.o.o. Avtorja sistema ne preverjata vnesenih podatkov (razen tistih, ki jih sistem avtomatično preverja kot navedeno v Uporabniških navodilih za državljane) - sistem je avtomatiziran, zato v nobenem primeru nimata vpliva na ravnanja posameznih uporabnikov sistema, niti ne odgovarjata za podatke, ki jih vnese uporabnik.

(3) Če ni drugače določeno, specialnejša določba velja pred bolj splošno določbo.

(4) Uporabniki sistema bodo skušali vse morebitne spore in nejasnosti v zvezi z uporabo tega sistema rešiti sporazumno. Če sporazum med strankami ne bi bil mogoč, o sporih iz naslova uporabe sistema odloča stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.