Notar

Poglavitna naloga notarja je sestavljanje javnih listin. To so notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila. Pri njem sestavljena javna listina dokazuje resničnost tega, kar je v njej določeno ali potrjeno. Na zahtevo strank pa sme notar sestavljati tudi zasebne listine ter zastopati stranke v nepravdnih zadevah pred sodišči in nespornih zadevah pred drugimi državnimi organi, če so zadeve v neposredni zvezi z listino, ki jo je sestavil.

Notar kot nepristranski in objektivni pravni svetovalec vestno in pošteno vsem udeležencem pravnega posla svetuje varno pot do cilja. Kot tajnost mora varovati  zaupane podatke o osebah, dejstvih in pravnih razmerjih.

Notar je lahko posameznik, ki ga imenuje minister pristojen za pravosodje, na prosto notarsko mesto in je vpisan v imenik notarjev pri Notarski zbornici Slovenije.


Vir: Ministrstvo za pravosodje | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016