Varnostnik

Varnostnik je oseba, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in lahko pri tem izvaja ukrepe in dolžnosti skladno z zakonskimi določbami.

Varnostnik ima pravico neposredno opravljati naloge zasebnega varovanja z dnem vročitve službene izkaznice, če ima sklenjeno delovno razmerje z imetnikom licence ali izvajalcem internega varovanja.

Eden izmed pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba v zvezi s svojo strokovno usposobljenostjo za opravljanje del varnostnika je, da ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) varnostnik.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati posameznik, ki želi pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za varnostnika, so:

  • zdravniško spričevalo o zdravstveni sposobnosti za delo varnostnika, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in športa;
  • končana najmanj osnovna šola;
  • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje;
  • uspešno opravljeno preverjanje ali potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti za opravljanje del varnostnika.

Poleg pridobljene osnovne strokovne usposobljenosti (NPK) oziroma izobraževanja se mora oseba vsakih pet let udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja po Programu obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, in uspešno opraviti obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.

Varnostniku, ki je usposobljen za več vrst dela, se prizna obdobno strokovno izpopolnjevanje za druge vrste dela, če opravijo izpopolnjevanje za zahtevnejšo vrsto dela, in sicer po naslednjem zaporedju: varnostni menedžer, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov, varnostnik telesni stražar, operater varnostno-nadzornega centra, varnostnik nadzornik, varnostnik, varnostnik čuvaj in varnostni tehnik.

Varnostnik mora ves čas opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje za opravljanje zasebnega varovanja in opravljati zasebno varovanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, glede na obliko varovanja, ki jo opravlja.

Varnostnik, ki želi varovati prireditve v gostinskih lokalih, se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinski h lokalih.

Varnostnik, ki želi prevažati gotovino ter druge vrednostne pošiljke, se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk.

Varnostnik, ki želi nositi in uporabiti orožje, se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja.

Varnostnik, ki želi opravljati dela rentgenskega operaterja, se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja.

Varnostnik, ki želi uporabljati plinski razpršilec, se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega izpopolnjevanja za uporabo plinskega razpršilca le če je pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik  pred 12. 10. 2017. Osebi, ki je pridobila nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik po 12. 10. 2017 se strokovna usposobljenost za uporabo plinskega razpršilca avtomatsko prizna. 


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 01. 06. 2018