Varnostnik nadzornik

Varnostnik nadzornik izvaja notranji nadzor nad opravljanjem nalog varnostnega osebja, spremlja in usmerja njihovo delo ter sodeluje pri načrtovanju varovanja.

Je oseba, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in lahko pri tem izvaja ukrepe in dolžnosti skladno z zakonskimi določbami.

Varnostni nadzornik ima pravico neposredno opravljati naloge zasebnega varovanja z dnem vročitve službene izkaznice, če ima sklenjeno delovno razmerje z imetnikom licence ali izvajalcem internega varovanja.

Eden izmed pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba v zvezi s svojo strokovno usposobljenostjo za opravljanje del varnostnika nadzornika je, da ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) varnostnik nadzornik.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) varnostnik nadzornik, so:

  • najmanj srednješolska strokovna izobrazba;
  • nacionalna poklicna kvalifikacija varnostnik ali strokovna usposobljenost za opravljanje teh del;
  • najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju varovanja;
  • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika nadzornika skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje;
  • uspešno opravljeno preverjanje ali potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti za opravljanje del varnostnika nadzornika.

Poleg pridobljene osnovne strokovne usposobljenosti (NPK) oziroma izobraževanja se mora oseba vsakih pet let udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja po Programu obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, in uspešno opraviti obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.

Varnostniku nadzorniku, ki je usposobljen za več vrst dela, se prizna obdobno strokovno izpopolnjevanje za druge vrste dela, če opravijo izpopolnjevanje za zahtevnejšo vrsto dela, in sicer po naslednjem zaporedju: varnostni menedžer, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov, varnostnik telesni stražar, operater varnostno-nadzornega centra, varnostnik nadzornik, varnostnik, varnostnik čuvaj in varnostni tehnik.

Varnostnik nadzornik mora ves čas opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje za opravljanje zasebnega varovanja in opravljati zasebno varovanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, glede na obliko varovanja, ki jo opravlja.

Varnostnik nadzornik, ki želi opravljati dela rentgenskega operaterja se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja.

Varnostnik nadzornik, ki želi uporabljati plinski razpršilec se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega izpopolnjevanja za uporabo plinskega razpršilca. 


Datum zadnje spremembe strani: 01. 06. 2018