Varnostni menedžer

Varnostni menedžer je oseba, ki je pri imetniku licence ali izvajalcu internega varovanja odgovorna za zakonitost, strokovnost in učinkovitost varovanja.

Je oseba, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in lahko pri tem izvaja ukrepe in dolžnosti v skladu z zakonskimi določbami. Slednje lahko opravlja le v delovni obleki.

Varnostni menedžer ima pravico neposredno opravljati naloge zasebnega varovanja z dnem vročitve službene izkaznice, če ima sklenjeno delovno razmerje z imetnikom licence ali izvajalcem internega varovanja.

Eden izmed pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba v zvezi s svojo strokovno usposobljenostjo za opravljanje del varnostnega menedžerja je, da ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) varnostni menedžer.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) varnostnega menedžerja, so:

Poleg pridobljene osnovne strokovne usposobljenosti (NPK) oziroma izobraževanja se mora vsakih pet let udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja po Programu obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja in uspešno opraviti obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.

Varnostni menedžer mora ves čas opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje za opravljanje zasebnega varovanja in opravljati zasebno varovanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, glede na obliko varovanja, ki jo opravlja.

Varnostnemu osebju, ki je usposobljeno za več vrst dela, se prizna obdobno strokovno izpopolnjevanje za druge vrste dela, če opravijo izpopolnjevanje za zahtevnejšo vrsto dela, in sicer po naslednjem zaporedju: varnostni menedžer, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov, varnostnik telesni stražar, operater varnostno-nadzornega centra, varnostnik nadzornik, varnostnik, varnostnik čuvaj in varnostni tehnik.

Varnostni menedžer, ki je zaposlen pri imetniku licence za varovanje prireditev v gostinskih lokalih ali želi varovati prireditve v gostinskih lokalih se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih.

Varnostni menedžer, ki želi nositi in uporabiti orožje se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja. 

Varnostni menedžer, ki želi opravljati dela rentgenskega operaterja se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja. 

Varnostni menedžer, ki želi uporabljati plinski razpršilec se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega izpopolnjevanja za uporabo plinskega razpršilca


Datum zadnje spremembe strani: 01. 06. 2018