Varnostnik telesni stražar

Varnostnik telesni stražar je oseba, ki varuje življenja, telesno nedotakljivost in integriteto fizičnih oseb.

Je oseba, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in lahko pri tem izvaja ukrepe in dolžnosti skladno z zakonskimi določbami.

Varnostnik telesni stražar ima pravico neposredno opravljati naloge zasebnega varovanja z dnem vročitve službene izkaznice, če ima sklenjeno delovno razmerje z imetnikom licence ali z izvajalcem internega varovanja.

Eden izmed pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba v zvezi s svojo strokovno usposobljenostjo za opravljanje del varnostnika telesnega stražarja je, da ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) varnostnik telesni stražar.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati posameznik, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo varnostnik telesni stražar so:

  • nacionalna poklicna kvalifikacija varnostnik oziroma strokovna usposobljenost za opravljanje teh del ter srednja strokovna izobrazba;
  • najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varovanja,
  • dovoljenje za posest in nošenje orožja;
  • vozniški izpit B-kategorije;
  • opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnika telesnega stražarja v skladu z zakonom, ki ureja zasebno varovanje;
  • uspešno opravljeno preverjanje ali potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti za opravljanje del varnostnika telesnega stražarja.

Poleg pridobljene osnovne strokovne usposobljenosti (NPK) oziroma izobraževanja se mora oseba vsakih pet let udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja po Programu obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, in uspešno opraviti obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.

Varnostniku telesnemu stražarju, ki je usposobljen za več vrst dela, se prizna obdobno strokovno izpopolnjevanje za druge vrste dela, če opravijo izpopolnjevanje za zahtevnejšo vrsto dela, in sicer po naslednjem zaporedju: varnostni menedžer, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov, varnostnik telesni stražar, operater varnostno-nadzornega centra, varnostnik nadzornik, varnostnik, varnostnik čuvaj in varnostni tehnik.

Varnostnik telesni stražar mora ves čas opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje za opravljanje zasebnega varovanja in opravljati zasebno varovanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, glede na obliko varovanja, ki jo opravlja.

Varnostnik telesni stražar, ki želi nositi in uporabiti orožje se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja.

Varnostnik telesni stražar, ki želi opravljati dela rentgenskega operaterja se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika, ki opravlja delo rentgenskega operaterja.

Varnostnik telesni stražar, ki želi uporabljati plinski razpršilec se mora dodatno strokovno izpopolniti in uspešno opraviti preizkus strokovne usposobljenosti po Programu strokovnega izpopolnjevanja za uporabo plinskega razpršilca.


Datum zadnje spremembe strani: 01. 06. 2018