Operater varnostno-nadzornega centra

Operater VNC je oseba, ki upravlja z varnostno-nadzornim centrom in stalno fizično nadzoruje vgrajene sisteme tehničnega varovanja, sisteme in naprave za varovanje ljudi in premoženja, območij ali varovanih oseb.

Operater VNC ima pravico neposredno opravljati naloge zasebnega varovanja z dnem vročitve službene izkaznice, če ima sklenjeno delovno razmerje z imetnikom licence ali izvajalcem internega varovanja.

Eden izmed pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba v zvezi s svojo strokovno usposobljenostjo za opravljanje del operaterja VNC je, da ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) operater VNC.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo operater VNC, so:

  • najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju varovanja;
  • opravljeno strokovno usposabljanje za operaterja skladno z zakonom, ki ureja zasebno varovanje;
  • uspešno opravljeno preverjanje ali potrjevanje strokovnih znanj in spretnosti za opravljanje del operaterja VNC.

Poleg pridobljene osnovne strokovne usposobljenosti (NPK) oziroma izobraževanja se mora oseba vsakih pet let udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja po Programu obdobnega strokovnega izpopolnjevanja varnostnega osebja, in uspešno opraviti obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.

Operaterju VNC, ki je usposobljen za več vrst dela, se prizna obdobno strokovno izpopolnjevanje za druge vrste dela, če opravijo izpopolnjevanje za zahtevnejšo vrsto dela, in sicer po naslednjem zaporedju: varnostni menedžer, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov, varnostnik telesni stražar, operater varnostno-nadzornega centra, varnostnik nadzornik, varnostnik, varnostnik čuvaj in varnostni tehnik.

Operater VNC mora ves čas opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje za opravljanje zasebnega varovanja in opravljati zasebno varovanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, glede na obliko varovanja, ki jo opravlja.


Datum zadnje spremembe strani: 16. 05. 2018