Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov

Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov je v skladu z določbami zakona, ki ureja področje zasebnega varovanja in zakona, ki ureja gradnjo objektov, ter predpisov, izdanih na njuni podlagi, odgovoren za izdelavo projektov za izvedbo sistemov tehničnega varovanja in nadzor nad izvajanjem sistemov tehničnega varovanja.

Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov ima pravico neposredno opravljati naloge zasebnega varovanja z dnem vročitve službene izkaznice, če ima sklenjeno delovno razmerje z imetnikom licence ali izvajalcem internega varovanja.

Eden izmed pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba v zvezi s svojo strokovno usposobljenostjo za opravljanje del pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov je, da ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) pooblaščeni inženir varnostnih sistemov.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti NPK pooblaščeni inženir varnostnih sistemov so:

Poleg pridobljene osnovne strokovne usposobljenosti (NPK) oziroma izobraževanja se mora oseba vsakih pet let udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja po Programu obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za pooblaščenega inženirja varnostnih sistemov, in uspešno opraviti obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.

Pooblaščenemu inženirju varnostnih sistemov, ki je usposobljen za več vrst dela, se prizna obdobno strokovno izpopolnjevanje za druge vrste dela, če opravijo izpopolnjevanje za zahtevnejšo vrsto dela, in sicer po naslednjem zaporedju: varnostni menedžer, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov, varnostnik telesni stražar, operater varnostno-nadzornega centra, varnostnik nadzornik, varnostnik, varnostnik čuvaj in varnostni tehnik.

Pooblaščeni inženir varnostnih sistemov mora ves čas opravljanja dejavnosti izpolnjevati pogoje za opravljanje zasebnega varovanja in opravljati zasebno varovanje v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, glede na obliko varovanja, ki jo opravlja.


Datum zadnje spremembe strani: 15. 05. 2018