Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Sodni cenilec

Sodni cenilci so osebe imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter cenitev njene vrednosti oziroma vrednosti na njej povzročene škode.

Sodni cenilci so lahko le fizične osebe. 

Sodni cenilec se mora v petih letih od dneva imenovanja in po preteku vsakih nadaljnjih pet let udeležiti najmanj petih strokovnih izpopolnjevanj. Če sodni cenilec v roku ne predloži ustreznih dokazil o strokovnem izpopolnjevanju, minister, pristojen za pravosodje, začne postopek za njegovo razrešitev.

Za izračun nagrade za delo sodnega cenilca se uporablja tarifa za vrednotenje cenilskega dela, ki je opredeljena v Pravilniku o sodnih izvedencih in sodnih cenilcih.


Datum zadnje spremembe strani: 04. 12. 2018