Tehnični preglednik aktivne požarne zaščite

Pregledovanje in preizkušanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite sme opravljati izključno tehnični preglednik, naveden na pooblastilu izvajalca pregledov.

Tehnični preglednik mora imeti opravljene izpite in izpolnjevati naslednje druge pogoje:

  • opravljen strokovni izpit elektrotehnične ali strojne stroke po predpisih o graditvi objektov,
  • opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom,
  • opravljen strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj kot odgovorni projektant na področju projektiranja vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ali kot tehnični preglednik vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite,
  • izpolnjevanje pogojev za občasno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih,
  • v zadnjih dveh letih opravljena strokovna usposabljanja iz vsaj treh vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Izpita iz varstva pred požarom ni treba opraviti tehničnemu pregledniku s pooblastilom za odgovorno projektiranje požarne varnosti, vpisanemu v imenik Inženirske zbornice Slovenije.


Datum zadnje spremembe strani: 05. 04. 2017