Borzni posrednik

Borzni posrednik je fizična oseba, ki za borznoposredniško družbo na podlagi zaposlitve ali na drugi pravni podlagi opravlja eno ali več izmed naslednjih vrst poslov:

  • izvrševanje naročil strank;
  • investicijsko svetovanje;
  • gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank.

Če želite postati borzni posrednik, vas mora za to pooblastiti eden izmed članov Ljubljanske borze.

Za opravljanje tega poklica je potrebno pridobiti dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika, ki ga izda Agencija za trg vrednostnih papirjev na podlagi izpolnjevanja pogojev.


Datum zadnje spremembe strani: 07. 02. 2019