Prodajalec fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Distributerji, ki opravljajo promet s FFS na drobno, morajo imeti najmanj eno osebo, s katero imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, ki prodaja FFS.

Prodajalec FFS mora kupcem FFS zagotavljati zlasti ustrezne informacije v zvezi z uporabo FFS in tveganji za zdravje ljudi in okolje ter dajati navodila za obvladovanje teh tveganj in skrbeti za nabavo, skladiščenje in prodajo FFS ter voditi podatke v zvezi s prometom FFS.

Opravlja še naslednje naloge:

  • v skladu s strokovnimi priporočili svetuje primerno FFS iz prodajnega programa,
  • svetuje uporabo osebne varovalne opreme.

Prodajalec FFS v skladu z zakonom, ki ureja FFS, zavrne prodajo FFS za poklicno rabo osebam, ki ob nakupu ne predložijo svoje veljavne izkaznice o opravljanem usposabljanju v skladu s pravilnikom, ki ureja usposabljanje o fitofarmacevtskih sredstvih.

Prodajalec FFS mora imeti ustrezno izobrazbo in opravljeno usposabljanje, o čemer pridobi potrdilo, ki je veljavno tri leta. Po preteku tega obdobja lahko veljavnost potrdila podaljša, če se udeleži nadaljnjega usposabljanja.


Datum zadnje spremembe strani: 23. 12. 2014