Odgovorni projektant gozdnih cest

Gozdno cesto sme projektirati samo odgovorni projektant za tehnično projektiranje ustrezne stopnje in smeri izobrazbe. Naziv odgovorni projektant za tehnično projektiranje posameznik pridobi ob včlanitvi v zbornico in vpisom v imenik pooblaščenih inženirjev ali razširitvijo pooblastila v imeniku pooblaščenih inženirjev.

Odgovorni projektant odgovarja za vsak načrt, ki ga je izdelal in potrdil s svojim podpisom in žigom. Prav tako jamči, da je načrt v skladu s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in projektnimi pogoji, da izpolnjuje vse bistvene zahteve in da je v skladu z elaborati.

Odgovorni vodja projekta je odgovoren za medsebojno usklajenost vseh načrtov projekta, ki ga je potrdil s svojim podpisom in žigom.

Projektant, ki prevzame v izdelavo projektno dokumentacijo, mora za vse načrte, ki sestavljajo projekt, imenovati odgovorne projektante. Če pri izdelavi projektne dokumentacije nastopa samo en odgovorni projektant, ta nastopa tudi kot odgovorni vodja projekta.


Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 08. 01. 2015