Strokovni delavec v storitvah za trg dela

Koncesionar lahko izvaja storitev za trg dela, ki je predmet koncesije, le s strokovnimi delavci, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi in ki imajo doseženo najmanj VII. raven izobrazbe, so opravile strokovni izpit in imajo najmanj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

V vsaki poslovalnici, kjer izvaja storitev, ki je predmet koncesije, mora koncesionar imeti zaposlenega vsaj enega delavca iz prejšnjega odstavka, ki mora biti prisoten pri koncesionarju celoten delovni čas.

Koncesionar lahko začne izvajati storitev, ki je predmet koncesije, tudi z osebo, ki ni opravila strokovnega izpita in izpolnjuje vse ostale pogoje, vendar mora oseba strokovni izpit opraviti, koncesionar pa mora potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu predložiti koncedentu v roku treh mesecev od dneva sklenitve koncesijske pogodbe.


Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Datum zadnje spremembe strani: 02. 12. 2015