Doktor dentalne medicine specialist

Zdravnik je temeljni odgovorni nosilec opravljanja zdravstvene dejavnosti.

Doktor dentalne medicine specialist mora pri uresničevanju svojih pravic, svoboščin in dolžnosti vselej ravnati tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost izvajanja zdravniške službe ter ugled zdravniškega poklica.

Doktor dentalne medicine specialist je pri sprejemanju strokovnih odločitev neodvisen. Doktor dentalne medicine specialist svobodno izbere način zdravljenja, ki je v danih okoliščinah najprimernejši.

Doktor dentalne medicine specialist se mora pri svojem delu ravnati po spoznanjih znanosti in strokovno preverjenih metodah. Zaposleni doktor dentalne medicine specialist sodeluje pri odločanju o sestavi delovne skupine, za katere strokovno delo je odgovoren.

Doktorji dentalne medicine specialisti smejo opravljati zdravniško službo v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo, če so pridobili strokovni naslov doktorice ali doktorji dentalne medicine z navedbo specialnosti in izpolnjujejo vse spodaj navedene pogoje.

Doktor dentalne medicine specialist mora imeti ustrezno izobrazbo in usposobljenost, biti vpisan v register zdravnikov, imeti opravljeno specializacijo in imeti dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju licenco.


Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 06. 01. 2016