Sanitarni inženir

Sanitarni inženir oziroma sanitarna inženirka mora pred pričetkom opravljanja poklica opraviti pripravništvo in strokovni izpit.

Sanitarni inženirji lahko opravljajo zasebno zdravstveno dejavnost kot pravne ali fizične osebe.

Sanitarni inženir oziroma sanitarna inženirka deluje na naslednjih delovnih področjih:

 • primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstvene dejavnosti,
 • socialni in posebni socialni zavodi
 • zdravilišča,
 • socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno ekološka dejavnost.

Sanitarni inženir oziroma sanitarna inženirka opravlja naslednje poklicne dejavnosti:

 • analiza in ocena higiensko-ekoloških razmer na področju pitne vode, kopalnih voda, odpadnih snovi, zraka, nevarnih snovi, kozmetičnih proizvodov, snovi in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili in predmetov splošne porabe,
 • analiza in higiensko-tehnična ocena posegov v prostor in gradbeno tehnične dokumentacije,
 • higiensko tehnično obvladovanje in nadzor tveganj v procesu priprave in distribucije zdravstveno ustreznih živil,
 • organiziranje, izvajanje in nadzor izvajanja dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD) dejavnosti, vključno s pripravo programov čiščenja ter sterilizacije,
 • nadzor zdravstvene ustreznosti prostorov, vključno z razmerami notranjega okolja, opreme, naprav, procesov in osebne higiene zaposlenih,
 • zagotavljanje izvajanja predpisanih zahtev o varnosti in zdravju pri delu,
 • izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb,
 • izvajanje posebnih ukrepov za preprečevanje nalezljivih bolezni,
 • načrtovanje in izvajanje vseh oblik vzorčenja ter izvajanje posameznih laboratorijskih analiz,
 • izvajanje zdravstveno vzgojenega, pedagoškega in raziskovalnega dela na področju higiene, epidemiologije in zdravstvene ekologije,
 • sposobnost za higiensko obvladovanje objektov, procesov in oseb (vključno v živilskih objektih po sistemu HACCP),
 • ugotavljanje škodljivih dejavnikov na zdravje in okolje, vključno z izvajanjem meritev ter pripravo in izvedbo ukrepov za sanacijo stanja,
 • pridobivanje, statistična obdelava in interpretacija podatkov s področij sanitarno inženirskega udejstvovanja, priprava ustreznih strokovnih mnenj z ukrepi,
 • samostojno vodenje upravnega postopka in izdajanje upravnih aktov na zdravstveno-ekološkem področju,
 • izdelava in izvedba programa higienskega in ekološkega usposabljanja oseb,
 • analiza in higiensko-tehnična ocena posegov v prostor in gradbeno tehnične dokumentacije,
 • organizacija, izvajanje in nadzor izvajanja dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD),
 • priprava in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni,
 • zagotavljanje izvajanja predpisanih zahtev o varnosti in zdravju pri delu,
 • načrtovanje in izvajanje vzorčenja ter izvajanja posameznih laboratorijskih analiz, sodelovanje v skupini za pripravo programov za razvijanje in ohranjanje zdravih življenjskih navad,
 • sodelovanje pri procesih prenosa znanja iz higienskih in ekoloških vsebin,
 • sposobnost enakopravno sodelovati v interdisciplinarnem strokovnem timu,
 • sodelovanje v procesih prijave, izdelave in vodenja projektov.

Vir: Ministrstvo za zdravje | Datum zadnje spremembe strani: 17. 03. 2015