Pomorski agent

Pomorski agent je pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje pomorskih agencijskih poslov.

Pomorski agent je fizična oseba, ki lahko sklepa pogodbe o pomorsko prometnem agencijskem poslu za osebo, ki je registrirana za opravljanje te dejavnosti.

Pogodbo o pomorsko prometnem agencijskem poslu lahko za pomorskega agenta sklepa oseba, ki opravi strokovni izpit.

Pomorski agent je dolžan in upravičen, da s skrbnostjo dobrega gospodarjenja v mejah pooblastila opravlja posle, ki so potrebni ali običajni za izvršitev sprejetega naročila. Pravico ima do povračila stroškov in do nagrade za posredovanje oziroma sklenitev pogodb in lahko zahteva predujem za kritje stroškov.

Pomorski agent je dolžan voditi posredniški dnevnik in hraniti kopije dokumentacije.


Datum zadnje spremembe strani: 18. 02. 2016