Dekan oziroma direktor

Dekan oziroma direktor članice univerze ima pooblastila in odgovornosti v skladu z ustanovitvenim aktom, je strokovni vodja članice univerze in opravlja naslednje naloge:

 • usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, umetniško in drugo delo,
 • skrbi in odgovarja za zakonitost dela,
 • je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti članice univerze, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija članice),
 • najmanj enkrat letno poroča o delu senatu članice in rektorju,
 • druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze.

Dekana na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za polovični delovni čas, in pretežno opravljajo delo na članici,
 • študenti in
 • ostali delavci, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za polovični delovni čas, in pretežno opravljajo delo na članici.

Za visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za polovični delovni čas, in pretežno opravljajo delo na članici, in ostale delavce, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za polovični delovni čas, in pretežno opravljajo delo na članici, se v statutu lahko določi tudi manjši obseg zaposlitve, vendar ne nižji od 25 %.

Skupine volivcev imajo različen odstotek števila glasov v skupnem obsegu števila glasov:

 • delavci 80 % vseh glasov, od tega ostali delavci, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za polovični delovni čas, in pretežno opravljajo delo na članici, največ 25 %,
 • študenti 20 % vseh glasov.

Podrobnejši postopek volitev določi statut univerze.

Za dekana članice univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda je lahko izvoljen, kdor je na njem zaposlen kot visokošolski učitelj.

Za direktorja drugih zavodov – članic univerze je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s tem zakonom oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje. Postopek njegovega imenovanja in razrešitve se določi v statutu.

Dekan visokošolskega zavoda, ki ni članica univerze, je poslovodni organ in strokovni vodja zavoda in opravlja naslednje naloge:

 • usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, umetniško in drugo delo,
 • skrbi in odgovarja za zakonitost dela,
 • je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskega zavoda, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija visokošolskega zavoda),
 • najmanj enkrat letno poroča o delu senatu visokošolskega zavoda,
 • druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti visokošolskega zavoda.

Samostojni visokošolski zavodi trajanje mandata dekana in postopek izbire dekana določijo s statutom, pri čemer samostojni visokošolski zavodi, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, izvolijo dekana na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let. Izvolijo ga tri skupine volivcev:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki imajo na samostojnem visokošolskem zavodu sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za polovični delovni čas,
 • študenti in
 • ostali delavci, ki imajo na samostojnem visokošolskem zavodu sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za polovični delovni čas.

Za visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce, ki imajo na samostojnem visokošolskem zavodu sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za polovični delovni čas in ostale delavce, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za polovični delovni čas, se v statutu lahko določi tudi manjši obseg zaposlitve, vendar ne nižji od 25 %.

Skupine volivcev imajo različen odstotek števila glasov v skupnem obsegu števila glasov:

 • delavci 80 % vseh glasov, od tega ostali delavci, ki imajo na samostojnem visokošolskem zavodu sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za polovični delovni čas, največ 25 %,
 • študenti 20 % vseh glasov.

Dekan članice univerze ali samostojnega visokošolskega zavoda, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, je lahko ponovno izvoljen, vendar skupni mandat ne sme trajati več kot osem let.

S statutom univerze se določijo razlogi in postopek za razpis predčasnih volitev dekana.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 21. 02. 2018