Direktor visokošolskega zavoda

Direktor članice univerze ima pooblastila in odgovornosti v skladu z ustanovitvenim aktom, je strokovni vodja članice univerze in opravlja naslednje naloge:

  • usklajuje izobraževalno, znanstvenoraziskovalno, umetniško in drugo delo,
  • skrbi in odgovarja za zakonitost dela;
  • je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti članice univerze, študijskih programov, znanstvenoraziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija članice);
  • najmanj enkrat letno poroča o delu senatu članice in rektorju;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko izobrazbo.

Direktorja članice univerze imenuje rektor na predlog senata oziroma strokovnega sveta članice univerze.


Pogoji in dokazila

Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2016