Rektor

Rektor vodi, predstavlja in zastopa univerzo ter opravlja naslednje naloge:

 • sklicuje in praviloma vodi seje senata univerze,
 • na podlagi volitev imenuje dekana,
 • usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno oziroma umetniško in drugo delo na univerzi,
 • skrbi in odgovarja za zakonitost dela univerze in za izvrševanje njenih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze,
 • s soglasjem senata sprejema merila o kakovosti univerze, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega ter strokovnega dela in je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (samoevalvacija univerze);
 • najmanj enkrat letno poroča senatu, upravnemu odboru in ustanovitelju o delu univerze,
 • promovira doktorje znanosti,
 • podeljuje nagrade univerze,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi ter splošnimi akti univerze.

Rektorja na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci,
 • študentje in
 • drugi delavci.

Volilno pravico imajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom, visokošolski sodelavci in drugi delavci,, ki imajo na univerzi sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za polovični delovni čas. S statutom je mogoče določiti tudi manjši obseg zaposlitve, vendar ne nižjega od 25 %.

Skupine volivcev imajo različen odstotek števila glasov v skupnem obsegu števila glasov:

 • delavci 80 % vseh glasov, od tega drugi delavci največ 25 %,
 • študenti 20 % vseh glasov.

Podrobnejši postopek volitev rektorja določi statut univerze.

Za rektorja je lahko izvoljen redni profesor, ki je na univerzi zaposlen s polnim delovnim časom.

Rektor je lahko ponovno izvoljen, vendar skupni mandat ne sme trajati več kot osem let.

S statutom univerze se določijo razlogi in postopek za razpis predčasnih volitev rektorja.

Univerze, ki jih ni ustanovila Republika Slovenija, postopek izbire rektorja določijo s statutom.


Datum zadnje spremembe strani: 21. 02. 2018