Vodenje podjetja

Za zakonito poslovanje je ključno, da uredite in plačujete ustrezna socialna zavarovanja oziroma prispevke in davke. Obveznosti vsakega poslovnega subjekta zajemajo tudi pravilno vodenje poslovnih knjig, sklenitev ustreznih delovnih pogodb in zagotovitev varnosti in zdravja pri delu vsem zaposlenim.

  • Plačilo davkov je odvisno od dejavnosti in organizacijske oblike podjetja.

  • Zakon o gospodarskih družbah določa, da morajo vsa podjetja voditi poslovne knjige.

  • Preverite možne načine zaposlovanja in zahteve glede delovnih pogojev in socialne varnosti v Sloveniji.

  • Delodajalec je dolžan zagotoviti svojim delavcem varnost in zdravje pri delu.

  • Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja za gospodarsko družbo (obrazec M-1)

  • Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (obrazec DDV-P2) za d.o.o.

  • Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12) za gospodarsko družbo

  • Pooblaščanje oseb za delo s sistemom e-VEM za gospodarsko družbo.