Davek na dodano vrednost (DDV)

  • Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (obrazec DDV-P2) za d.o.o.

Davek na dodano vrednost (DDV) se v Sloveniji obračunava in plačuje po splošni 22-odstotni in nižji 9,5-odstotni stopnji od davčne osnove. 

Zavezanec za DDV postanete, če presežete 50.000 evrov obdavčljivega prometa v zadnjih 12 mesecih.

V tem primeru morate zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV pristojnemu finančnemu uradu predložiti najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 50.000 evrov. 

Zavezanec za DDV lahko postanete tudi na lastno željo, pa čeprav imate manjši skupni obdavčljivi letni promet od 50.000 evrov. Zahtevek lahko predložite že v postopku ustanovitve podjetja. Pogoj pa je, da ste identificirani za namene DDV nato najmanj 60 mesecev.

Kako postanete zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV)?

  • Davčnemu organu predložite zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDVDDV-P2.

Predložite ga v elektronski obliki prek sistema eDavki ali sistema e-VEM. Postopek lahko ob brezplačni pomoči strokovnjaka izpeljete tudi na točki VEM.

Na podlagi predloženega zahtevka vas davčni organ identificira za namene DDV. S tem pridobite identifikacijsko številko za DDV, ki je sestavljena iz predpone SI in davčne številke.

Davčni organ izda identifikacijsko številko najpozneje do zadnjega dne meseca, ki sledi mesecu vložitve zahtevka.

Obračun davka na dodano vrednost (DDV)

Kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, morate davčnemu uradu obvezno predložiti obračun davka na dodano vrednost (DDV).

Predložiti ga morate za vsako davčno obdobje posebej, ne glede na to, ali ste za davčno obdobje, za katero predložite obračun, dolžni plačati DDV.

Davčno obdobje je koledarski mesec ali koledarsko trimesečje, odvisno od doseženega obdavčljivega prometa v preteklem koledarskem letu ter nekaterih drugih pogojev.

Skrajni rok predložitve obračuna DDV je zadnji delovni dan naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v nekaterih primerih pa tudi prej (npr. če opravljate transakcije znotraj Evropske unije in ste dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo, morate obračun DDV predložiti do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja). 

  • Davčnemu organu lahko predložite obračun davka na dodano vrednost - DDV-O samo v elektronski obliki prek sistema e-Davki. Za uporabo sistema e-Davki potrebujete digitalno potrdilo.
     

POMEMBNO: Telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronske storitve, ki bodo opravljene osebi, ki ni davčni zavezanec, so od 1. 1. 2015 dalje obdavčene v državi, kjer ima ta oseba sedež, stalno ali običajno prebivališče. Zato bodo izvajalci tovrstnih storitev morali pridobiti identifikacijsko številko za DDV v vseh državah članicah, v katerih imajo njihovi naročniki, ki niso davčni zavezanci, sedež ali prebivališče. Lahko pa se davčni zavezanci odločijo za uporabo posebneureditve za te storitve. Več o posebni ureditvi (Mini VEM, M1SS, MOSS)+.

Kakšen je postopek identifikacije za namene DDV v primeru tujega podjetja, ki v Sloveniji nima sedeža, na ozemlju Slovenije pa opravlja dejavnost?

Tudi če imate sedež podjetja v drugi državi, v Sloveniji pa opravljate obdavčljive dobave blaga ali storitev (za katere kot plačnik ni določen prejemnik storitve), se morate pred prvo opravljeno dobavo identificirati za namene DDV. Najprej pa morate pridobiti slovensko davčno številko.

Najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti morate predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV. Zahtevek se vloži v elektronski obliki z obrazcem DDV-P3 prek sistema eDavki.

K zahtevku morate priložiti: 

  • potrdilo pristojnega organa države, kjer imate sedež, da ste dolžni obračunavati DDV v tej državi, ali izpis iz poslovnega registra, ki dokazuje, da ste v matični državi registrirani kot poslovni subjekt,
  • dokazilo, iz katerega je razvidno, da nameravate opravljati dejavnost v Sloveniji.

Davčni organ vam izda odločbo o identifikaciji za namene DDV najpozneje do dneva, ki ste ga navedli v zahtevku, da boste opravili obdavčljivo dobavo.

Po zakonu morate obračunavati DDV in izpolnjevati druge obveznosti iz naslova DDV najpozneje z dnem, ko ste začeli opravljati obdavčljivo dejavnost v Sloveniji.

Kot tuj davčni zavezanec, ki pridobi slovensko davčno številko in ID za DDV, morate mesečno predlagati obračun DDV.