Prispevki za socialno varnost

Prispevki za socialno varnost vključujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti (zaposlovanje) in prispevek za starševsko varstvo.

Dohodki iz delovnega razmerja - pogodba o zaposlitvi

Podjetja, ki izplačujejo plačo, morajo od izplačanih dohodkov obračunati in plačati akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost. 

Glavni delodajalec (delavec pri njem dosega pretežni del dohodka) akontacijo dohodnine izračuna tako, da za posamezni dohodek uporabi stopnje dohodnine in lestvico iz 122. člena Zakona o dohodnini - ZDoh-2, preračunano na 1/12 leta in upošteva tudi 1/12 zneska olajšav, določenih v ZDoh-2.

Delodajalec, ki ni glavni delodajalec, akontacijo dohodnine izračuna po stopnji 25 %.

Delodajalec obračuna in plača tudi prispevke za socialno varnost zavarovanca (delojemalca) in delodajalca.

Vrsta prispevka Stopnja prispevka zavarovanca Stopnja prispevka delodajalca

Vrsta prispevka

Stopnja prispevka zavarovanca

Stopnja prispevka delodajalca

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50 %

8,85 %

za zdravstveno zavarovanje  

6,36 %

6,56 %

za starševsko varstvo 

0,10 %

0,10 %

za primer brezposelnosti (zaposlovanje) 

0,14 %

0,06 %

za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

-

0,53 %

Skupaj

22,10%

16,10 %

Registrirani s.p.

Osebe, ki so obvezno zavarovane na podlagi statusa fizične osebe, ki opravlja samostojno dejavnost - samozaposlene osebe, prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, določene po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Zavarovalna osnova se določi glede na doseženi dobiček samozaposlene osebe v preteklem letu.

Vrste in stopnje prispevkov, ki jih plačujejo samozaposlene osebe, so razvidne iz naslednje tabele:

Vrsta prispevka Stopnja prispevka zavarovanca Stopnja prispevka delodajalca

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50 %

8,85 %

za zdravstveno zavarovanje  

6,36 %

6,56 %

za starševsko varstvo 

0,10 %

0,10 %

za primer brezposelnosti (zaposlovanje) 

0,14 %

0,06 %

za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

-

0,53 %

Skupaj

22,10%

16,10 %

Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost 

Za mesec januar 2017 in naprej bo davčni organ sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Če podatki v POPSV niso pravilni in/ali popolni ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec sam predložiti obračun OPSVZ najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, prispevki pa morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

Prvič registrirani s.p.

Prvič registrirani s.p.-ji so prvih 24 mesecev poslovanja upravičeni plačevati nižje prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer prispevek zavarovanca in prispevek delodajalca. To velja od 1. 7. 2013 dalje na podlagi določbe 14. odstavka 145. člena ZPIZ-2.

V prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali drug register ali evidenco so zavezanci oproščeni plačila dela prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 50 %v naslednjih 12 mesecih pa so oproščeni plačila dela prispevka zavarovanca in delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 30 % zneska prispevka.
 
Če se prvih 12 mesecev od prve registracije izteče med mesečnim obdobjem, za katerega se predlaga obračun prispevkov, mora zavezanec za ta mesec oddati dva ločena obračuna OPSVZ:

  • enega za obdobje, v katerem uveljavlja 50 % ter
  • drugega, v katerem uveljavlja 30 % oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pavšalni prispevki

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (samostojno opravljajo dejavnost npr. prek podjemne pogodbe in v zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti), morajo plačati prispevek za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje v pavšalnem znesku.

Prijava v obvezna socialna zavarovanja

Delodajalec lahko odda prijavo zavarovanca v obvezna socialna zavarovanja na portalu e-VEM ali katerikoli točki SPOT (VEM).

Samozaposlene osebe same vložijo prijavo v obvezna socialna zavarovanja na portalu e-VEM ali kateri koli točki SPOT (VEM).