Vpis v davčni register

 

Davčni register je register, v katerem so vpisani vsi zavezanci za davek. Vodi ga Finančna uprava RS

 

Z vpisom v davčni register vam je dodeljena davčna številka. Davčna številka je identifikacijska številka, ki se uporablja v zvezi z vsemi davki ter za enotno opredelitev in povezavo podatkov v davčnih evidencah, ki jih vodi Finančna uprava RS. Je osemmestna številka.

Kako se vpišete v davčni register?

V davčni register se vpišete po uradni dolžnostiVpis izvede finančni urad na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije (PRS).

Ne glede na to, morate oddati podatke o:

  1. številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov,
  2. poslovnih enotah v tujini,
  3. kapitalskih naložbah doma in v tujini,
  4. številkah plačilnih računov v tujini,
  5. povezanih osebah,
  6. osebi, ki vodi poslovne knjige,
  7. dnevu v mesecu za izplačilo plač (ta velja le za s.p.).

Te podatke lahko oddate hkrati s prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije že ob samem postopku ustanovitve podjetja preko e-VEM ali na točki SPOT (VEM).

Lahko pa jih Finančni upravi Republike Slovenije dostavite na obrazcu DR-03 ali DR-04 tudi pozneje, in sicer najkasneje v 8 dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije (PRS):

Vpis samostojnega podjetnika v davčni register

  • Samostojni podjetnik izpolni za vpis v davčni register obrazec DR-03.

Samostojni podjetnik je fizična oseba, ki na trgu opravlja pridobitno dejavnost. Zato vam v primeru, da se vpišete v davčni register kot samostojni podjetnik, Finančna uprava Republike Slovenije ne dodeli nove davčne številke, ampak kot samostojni podjetnik uporabljate davčno številko, ki vam je bila dodeljena kot fizični osebi.

Vpis pravne osebe v davčni register

  • Pravna oseba (npr. d.o.o., d.d.) izpolni za vpis v davčni register obrazec DR-04.

Kot pravna oseba se v postopku ustanovitve podjetja vpišete tudi v davčni register in pridobite (novo) davčno številko (navedena je na Sklepu o registraciji podjetja).

V primeru, da obrazec DR-04 (oziroma davčne podatke) predložite v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register (PRS) in ne v postopku registracije, ne prejmete potrdila. Postopek se zaključi z vašo oddajo izpolnjenega obrazca.