Vodenje poslovnih knjig za samostojne podjetnike

Kot samostojni podjetnik imate ob registraciji dejavnosti naslednje možnosti izbire:

 • voditi poslovne knjige po sistemu:
  • enostavnega knjigovodstva,
  • dvostavnega knjigovodstva,
 • imeti t.i. status »normiranca«; v tem primeru vam za ugotavljanje davčne osnove ni treba voditi poslovnih knjig, temveč le davčne evidence.

Enostavno knjigovodstvo

Poslovne knjige lahko vodite kot samostojni podjetnik po sistemu enostavnega knjigovodstva, če v zadnjem poslovnem letu niste prekoračili  vsaj dveh sledečih meril:

 • povprečno število delavcev ne presega tri,
 • letni prihodki so nižji od 50.000 EUR,
 • povprečna vrednost aktive ne presega 25.000 EUR.

Poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva so:

 • knjiga prihodkov in odhodkov z vključeno ali posebej vodeno evidenco terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev,
 • knjiga ostalih terjatev,
 • knjiga ostalih obveznosti in
 • register opredmetenih osnovnih sredstev.

Če prekoračite dve merili od naštetih, lahko vodite poslovne knjige le po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

Po sistemu enostavnega knjigovodstva lahko vodite poslovne knjige tudi v primeru, če ste z opravljanjem dejavnosti šele začeli in v prvem letu ne zaposlujete povprečno več kot tri delavce.

Vodenje enostavnega knjigovodstva je cenejše, vendar je nepregledno in zato primerno samo za zelo enostavno poslovanje.

Dvostavno knjigovodstvo

Podatki se v dvostavnem knjigovodstvu praviloma urejajo dvojno - časovno in vsebinsko. Časovno se jih ureja v dnevniku, in sicer po vrstnem redu nastanka, vsebinsko pa v glavni in pomožnih knjigah.

Tudi v glavni knjigi se vsak dogodek prikaže na dveh mestih. Dvostavno knjigovodstvo je za večino poslovnih subjektov obvezen sistem vodenja poslovnih knjig, poleg tega je zaradi načina evidentiranja tudi najbolj pregleden.

Po sistemu dvostavnega knjigovodstva vodijo poslovne knjige vse gospodarske družbe, zavodi, društva in samostojni podjetniki, razen nekaterih izjem.

Status "normiranca"

Če se kot samostojni podjetnik odločite za status "normiranca", vam za ugotavljanje davčne osnove ni treba voditi poslovnih knjig, temveč le davčne evidence.

Kaj pomeni status "normiranca"?

Davčna osnova od dohodka iz dejavnosti normiranca se ugotavlja na način, da se od ustvarjenih prihodkov odštejejo normirani odhodki. Od vključno 1. januarja 2018 dalje se tako od ustvarjenih prihodkov odšteje 80 % normiranih odhodkov, vendar ne več kot 40.000 evrov, ali 80.000 evrov, če je bila v davčnem letu, za katero se ugotavlja davčna osnova, pri zavezancu, v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev.

Na tak način lahko ugotavljate davčno osnovo le pod naslednjimi pogoji:

 • v davčnem letu pred tem davčnim letom vaši prihodki iz dejavnosti ne presegajo 50.000 evrov, ali
 • v davčnem letu pred tem davčnim letom vaši prihodki iz dejavnosti ne presegajo 100.000 evrov in je bila pri vas (velja tudi za vas samega) obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana vsaj ena oseba za poln delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev in
 • ste pri davčnem organu pravočasno opravili priglasitev.

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov je primerno za tiste zavezance, ki imajo manj stroškov, kot znašajo normirani odhodki. VEČ+

Obvestilo o izbranem načinu vodenja poslovnih knjig

Če šele začenjate z opravljanjem dejavnosti, morate o izbranem načinu vodenja poslovnih knjig obvestiti pristojni davčni organ najpozneje v osmih dneh po začetku poslovanja. Prav tako morate davčni organ obveščati o spremembi načina vodenja poslovnih knjig med opravljanjem dejavnosti do najpozneje 31. decembra tekočega leta za naslednje davčno leto.

Med letom se izbrani sistem vodenja poslovnih knjig ne sme spremeniti.