Delovni čas

V Sloveniji polni delovni čas traja 40 ur na teden, ki je praviloma razdeljen na pet dni v tednu, ne sme pa biti na manj kot štiri dni v tednu. Kot polni delovni čas se šteje tudi delo, ki traja vsaj 36 ur na teden.

Za delovna mesta, pri katerih obstajajo večje nevarnosti za poškodbe ali zdravstvene okvare, pa lahko polni delovni čas traja celo manj kot 36 ur na teden.
 
Delodajalec mora delavcu v primeru izjemoma povečanega obsega dela in še v nekaterih drugih primerih praviloma vnaprej pisno odrediti delo nad polnim časom (nadurno delo) in ga tudi ustrezno plačati. Pri tem je omejen na največ 8 ur tedensko, 20 ur mesečno, oziroma 170 ur letno. 

Izjemoma je s soglasjem delavca dovoljena prekoračitev na 230 ur letno. 

Delodajalec mora delavcu organizirati izvajanje dela v skladu s tedenskimi in mesečnimi omejitvami ter zagotoviti obvezni počitek med dvema delovnima dnevoma, in sicer 12 ur v obdobju 24 ur, poleg dnevnega pa še obvezni tedenski počitek najmanj 24 ur. 

Delavcu za nadurno delo in delo v času, ki je za delavca manj ugoden (nočno delo, delo v dela prostih in prazničnih dneh), pripada poseben dodatek. Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada, njihovo višino pa določa kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

Nekaterim zaščitenim kategorijam delavcev (nosečnicam, starejšim delavcem, delavcem na posebej nevarnih delovnih mestih,…) delodajalec nadurnega dela ne sme odrediti.

Pri neenakomerni razporeditvi in začasni prerazporeditvi polnega delovnega časa, delovni čas ne sme trajati več kot 56 ur na teden in povprečni polni delovni čas delavca se v teh primerih upošteva v referenčnem obdobju, ki ne sme biti daljše od šestih mesecev.

Nočno delo je delo med 23. in 6. uro naslednjega dne. Če je z razporeditvijo delovnega časa določena nočna delovna izmena, zajema nočno delo osem nepretrganih ur med 22. in 7. uro naslednjega dne. Delovni čas nočnega delavca v obdobju štirih mesecev ne sme trajati povprečno več kot osem ur na dan. Prepovedi oziroma omejitve pa veljajo predvsem za  nočno delo mladoletnih delavcev ter nosečnic in doječih mater. 
 
Za izvajanje nadzora in ukrepanje  v primerih kršitev omejitev delovnega časa in varstva posebnih kategorij delavcev  je pristojen inšpektorat za delo.

Več+