Nadomestilo plače - refundacija

Splošne informacije

Postopek Izplačilo nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela je namenjen zavezancem, ki so upravičeni do refundacije nadomestila plače v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zahtevke za izplačilo nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela lahko določeni pravni subjekti oddajo elektronsko prek portala e-VEM, in sicer na naslednje načine:

 • Z neposrednim vnosom podatkov v aplikacijo e-VEM oziroma v elektronski obrazec;
 • Prek eNDM vmesnika, ki podatke posreduje neposredno na Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS);

Zahtevki pa se lahko oddajo tudi fizično na pisnem obrazcu na ZZZS.

1. Kdo je upravičen do nadomestila plače?

Delavec, ki je vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje s pravico do namomestila plače, je upravičeno odsoten z dela v primerih začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, v skladu z ugotovitvijo izbranega osebnega zdravnika ali imenovanega zdravnika oziroma zdravstvene komisije. 

Pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela imajo zavarovanci:

 • ki so v delovnem razmerju,
 • osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost,
 • družbeniki osebnih družb,
 • družbeniki družb z omejeno odgovornostjo,
 • ustanovitelji zavodov, če so družbeniki družb oziroma ustanovitelji zavodov poslovodne osebe, ki opravljajo poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic,
 • vrhunski športniki in vrhunski šahisti, rejniki ter kmetje, če so za to pravico zavarovani.

2. Pogoji za izplačilo nadomestila plače

Nadomestilo plače pripada zavarovancem v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja od 31. delovnega dne začasne zadržanosti od dela, v nekaterih primerih pa od prvega delovnega dne, in sicer v višini, ki je odvisna od:

 • osnove za nadomestilo,
 • razloga in trajanja začasne zadržanosti od dela.

Osnova za nadomestilo je zavarovančeva povprečna mesečna plača in nadomestila, ki so bila izplačana v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.

Več informacij o višini nadomestila je na voljo na strani ZZZS.

3. Postopek uveljavljanja pravice do nadomestila plače

O pravici do nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela odloča ZZZS.

 

Pravica se lahko uveljavlja na tri načine:

A. Uveljavljanje refundacije nadomestila s strani delodajalcev

Nadomestila plač izplačujejo zavarovancem v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja njihovi delodajalci. ZZZS potem povrne delodajalcem izplačana nadomestila po predložitvi zahtevka, kateremu morajo priložiti pravilno in popolno izpolnjeno Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela in druge obračunske dokumente.

V primeru, ko delodajalec zahteva refundacijo nadomestila za dan, ko delavec prostovoljno daruje kri, je delodajalec zahtevi za refundacijo dolžan priložiti potrdilo na posebnem obrazcu, ki ga predpiše ZZZS.

Vloga za obračun nadomestila plače:

Natančna navodila za pripravo obračuna nadomestila plače

Vlaganje refundacijskih zahtevkov je mogoče:

 • v fizični obliki po pošti:

V pomoč je pripomoček za pripravo zahtevka za refundacijo, ki ga delodajalci pošljejo na ZZZS po pošti:

- dejanski izračun
- fiksni izračun
- izračun 91. koledarskega dne

 • elektronsko prek e-VEM, in sicer:

1. z neposrednim vnosom v spletno aplikacijo e-VEM oz. v elektronski obrazec na portalu e-VEM;
2. prek spletnega vmesnika (eNDM), ki omogoča zapis podatkov iz uporabnikovega sistema plač na Zahtevek za refundacijo in njegovo pošiljanje prek e-VEM na ZZZS. Vse informacije v zvezi z vmesnikom eNDM so na voljo tu.

B. Uveljavljanje pravice do nadomestila samostojnih zavezancev

Pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja z individualnim zahtevkom lahko uveljavljajo:

 • osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost,
 • družbeniki osebnih družb,
 • družbeniki družb z omejeno odgovornostjo,
 • ustanovitelji zavodov, če so družbeniki družb oziroma ustanovitelji zavodov poslovodne osebe, ki opravljajo poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic,
 • vrhunski športniki in vrhunski šahisti, rejniki ter kmetje, če so za to pravico zavarovani.

Nadomestila se lahko izplačujejo brez pisnih zahtevkov ali vlog, v pomoč pa je vzorec vloge:

Vloga za nadomestilo

Vloga se odda v obliki izpolnjenega bolniškega lista v papirnati obliki na ZZZS, ki ga na hrbtni strani izpolni FURS.

C. Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu

ZZZS izplača zapadlo neizplačano nadomestilo plače neposredno delavcu. Zahtevo za neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu primarno vloži delodajalec, če tega ne stori, pa lahko zahtevo vloži tudi delavec. Zahtevo je potrebno vložiti za vsak mesec posebej.

Delodajalec mora vložiti zahtevo v osmih dneh po preteku meseca, v katerem je nadomestilo plače zapadlo v plačilo, in le v primeru, če za mesec, na katerega se nanaša zahteva, vsem pri njem zaposlenim delavcem ni izplačal plač in nadomestil plač, in če tudi delavcu ni izplačal nadomestila, ki je predmet zahteve.

Delavec lahko vloži zahtevo, če ga delodajalec do 8. v mesecu po preteku meseca, v katerem je nadomestilo zapadlo v plačilo, ni obvestil, da je sam vložil zahtevo na ZZZS.

Dokumentacija v pomoč za vložitev zahteve:

Priloge k zahtevi:

 • Izjava delodajalca, da vsem pri njem zaposlenim delavcem ni izplačal plač in nadomestil plač v zakonsko določenem oziroma pogodbeno dogovorjenem roku in da tudi delavcu ni izplačal nadomestila, ki je predmet zahteve;
 • Pravilno in popolno izpolnjeno Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (obr. BOL, v nadaljevanju Potrdilo) – original;
 • Podatke o TRR delavca;
 • Morebitno drugo dokumentacijo (npr. podatki iz informativnega izračuna dohodnine oziroma odločba o odmeri dohodnine, plačilna lista …)

Vloga se lahko odda v papirnati obliki na ZZZS.

4. Roki za obdelavo zahtevka Upravičencem, ki vlagajo individualne zahtevke in zahtevke za neposredno izplačilo delavcu, mora

biti nadomestilo izplačano v 15. dneh od prejema popolnega zahtevka.

 

Nakazila na podlagi zahtevkov za refundacije, ki jih vlagajo pravne osebe, samostojni zavezanci in

fizične osebe, morajo biti izvedena v 30. dneh od dneva prejema popolnega zahtevka.