Plačilo

Za opravljeno delo mora zaposleni v Republiki Sloveniji prejeti plačilo. Minimalna bruto plača za polni delovni čas je od 1. januarja 2019 886,63 EUR.

Ob izplačilu plače mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki delodajalca neposredno zavezuje k izplačilu vsaj minimalne plače.

POMEMBNO: S 1. januarjem 2016 so stopile v veljavo spremembe Zakona o minimalni plači (ZMinP), s katerimi se spreminja opredelitev minimalne plače. Po novem so iz minimalne plače izvzeti dodatki za nočno delo, za delo med prazniki in v nedeljo. To pomeni, da morajo delavci, ki prejemajo minimalno plačo, dobiti posebej plačane dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo.

 
Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki je vedno v denarni obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo.

Pri plači delodajalec upošteva tarifni razred, določen glede na zahtevnost delovnega mesta. Določen je kot večkratnik osnovnega tarifnega razreda, ki je predpisan z zakonom oziroma ustrezno kolektivno pogodbo, ki zavezuje delodajalca glede na njegovo temeljno dejavnost.

Plača je sestavljena iz:

 • osnovne plače,
 • dela plače za delovno uspešnost in
 • dodatkov.

Sestavni del plače je tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi.

Delavcu pripadajo dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki so odvisni od razporeditve delovnega časa:

 • za nočno delo,
 • za delo prek polnega delovnega časa,
 • delo v nedeljo,
 • v dela prostih in dneh po zakonu.

Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za:

 • prehrano med delom,
 • prevoz na delo in z dela,
 • za opravljanje določenih del in nalog na službenem potovanju.

Delavcu, ki ima pravico do celoletnega letnega dopusta, mora delodajalec izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

Delavcu pripada odpravnina, upoštevaje zakonske pogoje in omejitve:

 • ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti,
 • ob upokojitvi, če je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let,
 • ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Ta določba velja le za pogodbe, sklenjene po 12. 4. 2013.

Delavec in delodajalec se lahko dogovorita, da ima delavec pravico do deleža dobička za poslovno leto.  
 
Plača se izplačuje za obdobja, ki ne smejo biti daljša od enega meseca na vnaprej dogovorjen dan v mesecu. 
 
Delodajalec mora delavcu ob vsakem izplačilu plače izdati pisni obračun, iz katerega so razvidni podatki o plači, nadomestilu plače, povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki, do katerih je delavec upravičen na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta delodajalca ali pogodbe o zaposlitvi, obračun in plačilo davkov in prispevkov ter plačilni dan. Iz pisnega obračuna morajo biti razvidni tudi podatki o delavcu in delodajalcu. Na podlagi pisnega obračuna plače lahko v primeru neizplačila plače delavec predlaga sodno izvršbo.

Do 31. januarja novega koledarskega leta mu delodajalec izda tudi obračun plače, plačila davkov in prispevkov za preteklo koledarsko leto.