Pogodba o zaposlitvi in postopek zaposlitve

Pogodba o zaposlitvi pomeni sklenitev delovnega razmerja. Delovno razmerje lahko sklenete za nedoločen ali določen čas.

Kakšen je postopek zaposlitve?

Najprej objavite prosto delovno mesto, izberete kandidata, sklenete pogodbo o zaposlitvi z njim, nato kot delodajalec prijavite svojega novega zaposlenega v obvezna socialna zavarovanja.

1. Objava prostega delovnega mesta

Načeloma je obvezna javna objava prostega delovnega mesta vašega podjetja, razen v spodaj navedenih primerih.

Prosto delovno mesto lahko brezplačno objavi Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) ali pa se odločite za objavo v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v vaših javno dostopnih poslovnih prostorih.

V primeru, da ZRSZ obvestite o prostem delovnem mestu, vam lahko posreduje kandidate iz svojih evidenc in s tem pomaga pri iskanju kadrov. Sporočilo o prostem delovnem mestu lahko posredujete ZRSZ:

Kdaj vam ni potrebno javno objaviti prostega delovnega mesta?

Obstajajo določene izjeme, ko se lahko pogodba o zaposlitvi sklene brez javne objave. Navajamo nekaj primerov:

 • zaposlitev poslovodne osebe, prokurista in vodilnih delavcev (velja tudi v primeru samozaposlitve),
 • zaposlitev družbenikov v pravni osebi,
 • sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem zaradi spremenjenih okoliščin,
 • zaposlitev invalida po zakonu, ki ureja zaposlovanje invalidov,
 • zaposlitev za določen čas, ki po svoji naravi traja največ tri mesece v koledarskem letu ali zaposlitev za določen čas za nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • zaposlitev s polnim delovnim časom osebe, ki je bila pri delodajalcu zaposlena s krajšim delovnim časom,
 • zaposlitev družinskih članov delodajalca, ki je fizična oseba Več+ (ZDR-1, 26. člen).

Kdaj je treba prosto delovno mesto obvezno prijaviti pri Zavodu RS za zaposlovanje (ZRSZ)?

Če ste delodajalec iz javnega sektorja ali gospodarska družba v večinski lasti države, morate prosto delovno mesto obvezno objaviti pri ZRSZ, kar določa  Zakon o urejanju trga dela (ZUTD-A).

To velja tudi v primeru, če nameravate v svojem podjetju zaposliti tujca. V tem primeru vam bo ZRSZ po prejemu izpolnjenega obrazca izdal pisno obvestilo o obstoju ustreznih oseb v evidenci brezposelnih oseb pred vlogo za izdajo dovoljenja za zaposlitev.

Več+

2. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v pisni obliki.

Vsaka pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe stranki: delavec in delodajalec.

Pogodbo lahko sklenete za nedoločen ali določen čas in za polni ali krajši delovni čas od polnega delovnega časa. Delavec, ki je sklenil pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas, ima pravice in obveznosti iz delovnega razmerja sorazmerne času, za katerega je sklenil delovno razmerje. Določene posebnosti pa veljajo za delavce, ki delajo krajši delovni čas v skladu s posebnimi predpisi (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo). V teh primerih ima delavec pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas.

Pogodba za določen čas je izjema, za uveljavitev katere morajo veljati določeni razlogi. 

Pogodba o zaposlitvi za določen čas (za opravljanje istih delovnih zadolžitev) se sklene za čas, ki je potreben, da se delo opravi. Pogodba za isto delo je časovno omejena na največ dve leti, razen če gre za:

 • nadomeščanje začasno odsotnega delavca,
 • zaposlitev tujca ali osebe brez državljanstva,
 • poslovodno osebo ali prokurista,
 • vodilnega delavca,
 • voljenega, imenovanega funkcionarja,
 • drugega delavca, odvisnega od mandata organa, ali
 • funkcionarja v lokalnih skupnostih, političnih strankah, sindikatih, zbornicah, društvih in njihovih zvezah,
 • projektno delo, ki traja več kot dve leti in se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta, in v primerih, ki jih določa zakon.

Časovna omejitev ne velja v primerih nadomeščanja začasno odsotnega delavca, kot tudi ne v primeru projekta, ki traja dalj kot dve leti.

Delodajalec lahko v pogodbi o zaposlitvi določi poskusno dobo, ki je odvisna od stopnje izobrazbe in delovnega mesta.

Kateri so obvezni podatki, ki jih mora vsebovati pogodba o zaposlitvi in jih določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1):

 • pogodbeni stranki,
 • naziv delovnega mesta oziroma vrsto dela, s kratkim opisom dela,
 • kraj opravljanja dela in čas, za katerega je sklenjena pogodba,
 • ali gre za polni ali krajši delovni čas, dnevni ali tedenski delovni čas in razporeditev delovnega časa,
 • razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas in določilo o načinu izrabe letnega dopusta, če je sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas,
 • znesek osnovne plače in podatke o morebitnih drugih plačilih,
 • določilih o drugih sestavinah plače delavca, druge pravice in obveznosti v primerih, določenih v ZDR-1,
 • plačilno obdobje, plačilni dan in način izplačevanja plače,
 • letni dopust,
 • dolžina odpovednih rokov,
 • navedba ustreznih kolektivnih pogodb oz. splošnih aktov delodajalca,
 • datum nastopa dela.

Če se spremeni:

 • naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela,
 • kraj opravljanja dela, trajanje pogodbe o zaposlitvi,
 • tedenska/mesečna delovna obveznost (polni ali krajši)

morata delavec in delodajalec skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Druge spremembe se lahko uredijo z aneksom k pogodbi.

Poslovodne osebe lahko v pogodbi o zaposlitvi drugače uredijo pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja v zvezi s pogoji in omejitvami delovnega razmerja za določen čas, delovnim časom, zagotavljanjem odmorov in počitkov, plačilom za delo, disciplinsko odgovornostjo in prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. 

Poslovodne osebe so lahko v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali pa opravljajo poslovodno funkcijo na podlagi pogodbe civilnega prava.

Posebna pogodba o zaposlitvi se lahko sklene tudi med delavcem in delodajalcem, ki na podlagi veljavne pogodbe o koncesiji zagotavlja delavce drugemu delodajalcu (uporabniku).

Kdo lahko sklene pogodbo o zaposlitvi?

Pogodbo o zaposlitvi skleneta delavec in delodajalec. Delavec se lahko zaposli po dopolnjeni starosti 15 let. Delavec je na podlagi delovnega razmerja vključen v obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti).

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Načini prenehanja pogodbe o zaposlitvi so različni, kar je odvisno od vrste delovnega razmerja in vzroka prekinitve delovnega razmerja. VEČ+

3. Prijava v obvezna socialna zavarovanja

Po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi je delodajalec dolžan delavca prijaviti v obvezna socialna zavarovanja (zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti). VEČ+