Prijava v obvezna socialna zavarovanja

Prijava v obvezna socialna zavarovanja se vloži na obrazcu M-1

Obvezna socialna zavarovanja so:

 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • zdravstveno zavarovanje,
 • zavarovanje za starševsko varstvo,
 • zavarovanje za primer brezposelnosti.

Prijava delavca

Po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi morate kot delodajalec prijaviti delavca  v obvezna socialna zavarovanja. Prijavi priložite pogodbo o zaposlitvi, če gre za prijavo delavca, ki je v pogodbenem razmerju. 

Rok za prijavo

Kot delodajalec morate delavca prijaviti v obvezna socialna zavarovanja z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje pred začetkom opravljanja dela. Če delavec tega dne iz opravičljivih razlogov ne začne z delom, mora biti prijava vložena najkasneje tistega dne, ki je kot dan nastopa dela dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi.

Prijava za samostojnega podjetnika in družbenika, ki je poslovodna oseba

V obvezna socialna zavarovanja morate biti vključeni tudi samostojni podjetniki in družbeniki, ki ste poslovodne osebe, če niste zavarovani po drugi, prednostni podlagi za polni delovni čas.

Obveznost zavarovanja za samostojnega podjetnika nastopi:

 • z dnem registracije v Poslovnem registru Slovenije, če ob registraciji ni zavarovan po prednostni podlagi za polni delovni čas (zavarovanje iz naslova delovnega razmerja). Če je zavarovan iz naslova delovnega razmerja za krajši delovni čas od polnega, se mora za razliko do polnega delovnega časa zavarovati iz naslova s.p.;
 • z naslednjim dnem po prenehanju zavarovanja iz naslova delovnega razmerja za polni delovni čas, če je bil ob registraciji zavarovan po tej prednostni podlagi.

Obveznost zavarovanja za družbenika, ki je poslovodna oseba, nastopi:

 • z dnem vpisa v sodni register kot družbenik in poslovodna oseba, če ob vpisu ni zavarovan po drugi prednostni podlagi za polni delovni čas (zavarovanje iz naslova delovnega razmerja ali iz naslova samostojnega opravljanja gospodarske ali druge dovoljene dejavnosti). Če je zavarovan po drugi prednostni podlagi za krajši delovni čas od polnega, se mora za razliko do polnega delovnega časa zavarovati iz naslova statusa družbenika in poslovodne osebe;
 • z naslednjim dnem, ko preneha zavarovanje po drugi prednostni podlagi, če je bil ob vpisu zavarovan po drugi prednostni podlagi za polni delovni čas.

Rok za prijavo

Samostojni podjetniki in družbeniki, ki ste poslovodne osebe, morate prijavo v obvezna socialna zavarovanja vložiti v roku osem dni od dne, ko nastopi obveznost zavarovanja.

Način vložitve obrazca M-1

Zavezanci za prijavo, ki ste kot poslovni subjekti vpisani v Poslovni register Slovenije (npr. gospodarska družba, samostojni podjetnik, oseba, ki samostojno opravlja poklicno dejavnost, zavod), morate od 1. januarja 2016 obvezna socialna zavarovanja urejati obvezno prek portala e-VEM

Zavezanci za prijavo lahko obvezna socialna zavarovanja za osebe v delovnem razmerju po šifri podlage za zavarovanje 001 urejate tudi na točki VEM. Na točki VEM lahko obvezna socialna zavarovanja urejate tudi samostojni podjetniki zase in za svoje delavce (šifra podlage za zavarovanje 005 in 013).

Prek portala e-VEM lahko obvezna socialna zavarovanja zase urejate tudi družbeniki gospodarske družbe ali ustanovitelji zavoda, ki ste poslovodne osebe. 

Prijava in sprememba podatkov z obrazcem M-1 prek portala e-Vem:

Z obrazcem M-1 se prek portala e-VEM opravi:

 • prijava zavarovanca v obvezna socialna zavarovanja,
 • sprememba podatkov na že vloženem obrazcu M-1 (odprtem zavarovanju), ki jih ni dovoljeno spreminjati z obrazcem M-3, pri čemer morate zavezanci za prijavo hkrati z novim obrazcem M-1 vložiti še obrazec M-2, s katerim razveljavite prejšnjo prijavo z nepravilnimi podatki, oziroma zaključite zavarovanje zaradi spremenjenih podatkov.

Zavezaneci za prijavo lahko z obrazcem M-1 popravljate oziroma spreminjate sledeče podatke:

 • Registrska številka,
 • EMŠO zavarovanca,
 • Datum pričetka zavarovanja,
 • Podlaga za zavarovanje,
 • Delovni/zavarovalni čas zavarovanca,
 • Polni delovni/zavarovalni čas zavezanca.

Opisi šifer podlag za zavarovanje, pogoji za zavarovanje, dokazila, ki jih je potrebno pri prijavi preveriti oziroma priložiti in sam postopek izpolnjevanja prijave v obvezna socialna zavarovanja prek portala e-VEM so opisani v navodilu za izpolnjevanje obrazca M-1.