Prijava v obvezna socialna zavarovanja kmetov

Prijava v obvezna socialna zavarovanja je za kmete, člane njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Sloveniji opravljate kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, odvisna od vaših dohodkov. Obvezno zdravstveno, pokojninsko in invalidsko se morate zavarovati, če je vaš dohodek iz osnovne kmetijske dejavnosti, pa tudi iz dopolnilnih dejavnosti, v preteklem letu (prijavljen v dohodninski napovedi) dosegel višino, ki je primerljiva z zneskom 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.Točen znesek  določi minister, pristojen za kmetijstvo.

Do določitve tega zneska pa velja znesek, ki je določen z Odredbo o določitvi najnižjega dohodka kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Ur. list RS, št. 11/03) in je preračunan po tečaju zamenjave. Cenzus znaša 4.894,06 EUR.

Če kot kmet izpolnjujete pogoje za obvezno pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje, ste zavarovani tudi za starševsko varstvo.

Postopek prijave v obvezna socialna zavarovanja

Prijava v obvezna socialna zavarovanja se vloži na obrazcu M-1, ki ga izpolni nosilec kmetijske dejavnosti; v obrazec vpiše podatke za osebo, ki jo za prijavlja v obvezna socialna zavarovanja.

Izpolnjen obrazec pošljete po pošti ali vložite osebno na katerikoli območni enoti ali izpostavi ZZZS. Prijavi priložite potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki ga pridobite na medicini dela ter dokazilo o vaših dohodkih.

OPOZORILO: Kmetje prijave v obvezna socialna zavarovanja ne morete izvesti elektronsko preko e-VEM ali na VEM točki.  

Dohodki iz osnovne kmetijske dejavnosti so:

  • Katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč
  • Povprečni znesek subvencij na zemljišča v uporabi
  • Potencialni tržni dohodki za proizvodnjo vina
  • 70% pavšalna ocena dohodka na panj
  • Povprečni znesek subvencij na panj

Dohodki iz dopolnilne dejavnosti so:

  • dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna, ali
  • dohodek ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 70%.

Obvezno se kmetje zavarujete :

  • če imate zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki jo ugotavlja služba medicine dela,
  • če se ne šolate in niste uživalci predčasne, starostne, vdovske ali invalidske pokojnine,
  • če ob vložitvi prijave v zavarovanje dohodek iz kmetijske dejavnosti na zavarovanega člana dosega najmanj znesek, ki je primerljiv z zneskom 60% povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec, ki ga določi minister, pristojen za kmetijstvo.

Kmetje, ki želite biti pokojninsko in invalidsko zavarovani iz kmetijske dejavnosti, a ne dosegate zgoraj omenjenih dohodkov, pa lahko prostovoljno vstopite v sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na osnovi izbrane osnove.