Poklicne kvalifikacije pridobljene v tujini

Priznavanje poklicnih kvalifikacij za trajno opravljanje reguliranega poklica

Priznavanje poklicnih kvalifikacij za trajno opravljanje poklica v Republiki Sloveniji omogoča upravičencem (državljanom EU) dostop do poklica v Republiki Sloveniji, za katerega so usposobljeni v državi članici izvora, in njegovo opravljanje v republiki Sloveniji pod enakimi pogoji, kot veljajo za državljane Slovenije.

Poznamo štiri različne sisteme priznavanja poklicnih kvalifikacij, ki omogočajo v republiki Sloveniji stalno opravljanje poklica:

 • 1. Evropska poklicna izkaznica

  Evropska poklicna izkaznica je v elektronki obliki, postopek pridobitve je hitrejši, bolj transparenten in omogočen na daljavo preko portala Tvoja Evropa za izbrane poklice.

 • 2. Avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij

  Postopek avtomatičnega priznavanja poklicne kvalifikacije velja za sedem sektorskih poklicev in je zaradi usklajenih minimalnih pogojev hitrejši od postopka po splošnem sistemu.

Kadar gre za opravljanje poklica v republiki Sloveniji z namenom občasnega/začasnega opravljanje storitve, veljajo manj stroga pravila za vstop na trg. Pravico do svobodnega opravljanja storitev lahko pristojni organi uredijo na naslednje načine:

 • brez prijave,
 • prijava pri pristojnem organu,
 • prijava in preverjanje poklicen kvalifikacije,
 • občasno/začasno opravljanje storitev ni možno.

1. Evropska poklicna izkaznica

Evropska poklicna izkaznica je elektronsko potrdilo, ki dokazuje, da strokovnjak izpolnjuje vse pogoje, potrebne za začasno ali občasno opravljanje storitev v državah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije ali za priznanje poklicnih kvalifikacij za trajno opravljanje reguliranega poklica v prej navedenih državah.

V primerjavi s standardnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij poteka laže, hitreje ter bolj transparentno. Obravnavo prošnje je mogoče spremljati na spletu, vse naložene dokumente pa se da ponovno uporabiti pri pripravi nove prošnje za druge države Evropske unije.

Evropsko poklicno izkaznico lahko trenutno uporabljajo samo:

2. Avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij na podlagi usklajenih minimalnih pogojev usposobljenosti

Avtomatično priznavanje temelji na usklajenih minimalnih pogojih usposobljenosti in velja za sedem sektorskih poklicev:

Vsaka država članica EU avtomatično prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah za omenjene poklice, ki izpolnjujejo minimalne pogoje usposobljenosti in ne preverja usposobljenosti strokovnjaka. Če ne izpolnjujete minimalnih pogojev, lahko postopek priznavanja poklicne kvalifikacije izvedete po splošnem sistemu.

3. Priznavanje poklicnih izkušenj

Avtomatično priznavanje poklicnih izkušenj velja za poklice s področja:

Države članice priznajo predhodno opravljanje dejavnosti, za katere je predpisano določeno število let poklicnih izkušenj, za omenjene dejavnosti.

Če ne dosegate pogojev za avtomatično priznanje poklicne kvalifikacije, lahko postopek priznavanja poklicne kvalifikacije izvedete po splošnem sistemu.

4. Priznavanje poklicnih kvalifikacij po splošnem sistemu

Priznavanje po splošnem sistemu pomeni priznavanje dokazil o usposobljenosti oziroma preverjanje ravni kvalifikacije glede na trajanje in raven usposabljanja.

Pristojni organ v postopku primerja pisno dokumentacijo o vaših poklicnih kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki se za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo po predpisih Republike Slovenije.

Če pristojni organ ugotovi znatne razlike med vašim usposabljanjem v tujini in nacionalnim usposabljanjem, vam mora omogočiti, da jih odpravite z dopolnilnimi ukrepi, in sicer:

 • s preizkusom znanja ali
 • prilagoditvenim obdobjem, ki lahko traja največ tri leta.

Kot znatne razlike se štejejo zelo velike razlike, ki se nanašajo na področja, bistvena za opravljanje poklica.

Vlogi morate priložiti:

 • dokazilo o državljanstvu,
 • diplomo, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
 • dokazilo o drugih kvalifikacijah,
 • po potrebi druga dokazila.

Pristojni organ lahko v postopku zahteva mnenje pristojne zbornice oziroma organizacije, sicer pristojni organ izda odločbo brez tega mnenja. Mnenje pri izdaji odločbe ni zavezujoče.

Odločba

Pristojni organ izda odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti v Sloveniji:

 • če na podlagi vloge ugotovi, da vaše poklicne kvalifikacije ustrezajo poklicnim kvalifikacijam, ki se za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo po predpisih Republike Slovenije,
 • ko predložite dokazilo o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju ali preizkusu poklicne usposobljenosti.

Z odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij se vam v Sloveniji omogoči opravljanje reguliranega poklica, za katerega ste usposobljeni v državi članici EU, EGP ali Švicarski konfederaciji, in sicer pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane. Pomembno je, da so dejavnosti, ki jih poklic zajema, primerljive.

Občasno ali začasno izvajanje storitev v Republiki Sloveniji pri opravljanju reguliranih poklicev

Možni postopki pri urejanju začasnega/občasnega opravljanja storitev:

1. Brez prijave

Pred prvim opravljanjem, in tudi kasneje , ponudniku ni potrebno izpeljati nobenega postopka prijave opravljanja storitve. Storitev se lahko na trgu v Republiki Sloveniji opravlja prosto.

2. Prijava pri pristojnem organu

Republika Slovenija lahko od ponudnika iz države pogodbenice zahteva, da se ponudnik pred prvim opravljanjem storitve prijavi pri pristojnem organu. Ta prijava se ne šteje kot dovoljenje ali prošnja za opravljanje poklica, pač gre za obvestilo o pristojnosti in obvestilo o opravljanju storitve v Republiki Sloveniji. Prijava velja eno leto, vendar jo lahko ponudnik podaljša.

V tem primeru lahko ponudnik začne opravljati delo takoj po oddani prijavi.

3. Prijava in preverjanje poklicne kvalifikacije (uporaba člena 7(4) Direktive 2005/36/ES)

Ko gre za opravljanje storitev, ki vplivajo na javno zdravje in varnost (razen če gre za poklice, kjer se  poklicna kvalifikacija priznava avtomatično), mora ponudnik pred prvim opravljanjem storitev oddati prijavo pri pristojnem organu. V postopku obravnave prijave se preverijo tudi poklicne kvalifikacije ponudnika.

Vloga:

 

Seznam poklicev, storitev:

4. Začasno/občasno opravljanje storitev ni možno

Za specifične storitve, za katere je potrebna ustanovitev sedeža ali podružnice oziroma v primeru, ko je za opravljanje storitev predpisan postopek pridobitve koncesije, začasno/občasno opravljanje storitve ni možno.