Izvajanje občasnih ali začasnih storitev v primeru opravljanja reguliranega poklica

Začasno ali občasno opravljanje storitev pomeni, da ponudnik storitev čezmejno izvaja storitve določen čas v državi pogodbenici, v kateri nima sedeža.

V kolikor želite občasno ali začasno izvajati storitve morate biti zakonito ustanovljeni v eni od 28 držav članic ali eni od naslednjih treh držav: Norveška, Islandija in Lihtenštajn ali Švicarski konfederaciji. Pri izvajanju storitev morate biti fizično prisotni na ozemlju države članice gostiteljice.

Če država, v kateri ste ustanovljeni, ne regulira niti poklica, za katerega ste usposobljeni, niti usposabljanja za ta poklic, lahko država gostiteljica zahteva, da ste zadevni poklic v državi sedeža opravljali eno leto v predhodnih desetih letih.

Načini urejanja začasnega/občasnega opravljanja storitev

1. Brez prijave

Pred prvim opravljanjem, in tudi kasneje, ponudniku ni potrebno izpeljati nobenega postopka prijave opravljanja storitve. Storitev se lahko na trgu v Republiki Sloveniji opravlja prosto.

2. Prijava pri pristojnem organu

Republika Slovenija lahko od ponudnika iz države pogodbenice zahteva, da se ponudnik pred prvim opravljanjem storitve prijavi pri pristojnem organu. Ta prijava se ne šteje kot dovoljenje ali prošnja za opravljanje poklica, pač gre za obvestilo o pristojnosti in obvestilo o opravljanju storitve v Republiki Sloveniji. Prijava velja eno leto, vendar jo lahko ponudnik podaljša.

V tem primeru lahko ponudnik začne opravljati delo takoj po oddani prijavi.

3. Prijava in preverjanje poklicne kvalifikacije (uporaba člena 7(4) Direktive 2005/36/ES)

Ko gre za opravljanje storitev, ki vplivajo na javno zdravje in varnost (razen če gre za poklice, kjer se poklicna kvalifikacija priznava avtomatično) in v kolikor zakonodaja z določenega področja tako določa, mora ponudnik pred prvim opravljanjem storitev oddati prijavo pri pristojnem organu. V postopku obravnave prijave se preverijo tudi poklicne kvalifikacije ponudnika in če pristojni organ ugotovi, da ta izpolnjuje pogoje, izda dovoljenje za obdobje enega leta, katerega lahko po izteku podaljša.

Pristojni organ mora v enem mesecu po prejemu prijave in vseh priloženih dokumentov obvestiti ponudnika storitev, da se njegova poklicna kvalifikacija ne bo preverjala, ali ga pozvati, da opravi preizkus usposobljenosti ali mu dovoliti opravljanje storitev.

Kadar se pojavi težava, ki bi lahko povzročila zamudo pri sprejetju odločitve, pristojni organ v istem roku obvesti ponudnika storitev o razlogu za zamudo. Težava se razreši v enem mesecu po tem obvestilu, odločitev pa se dokončno sprejme v dveh mesecih po razrešitvi težave.

Prijava zajema osebne podatke ponudnika storitev, naziv reguliranega poklica in podatke o zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo ter ustrezno dokumentacijo:

 • potrdilo o državljanstvu ponudnika storitev;
 • potrdilo, da ponudnik storitev zakonito ustanovljen v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije z namenom opravljanja zadevnih dejavnosti in da mu v trenutku izdaje potrdila ni prepovedano izvajanje teh dejavnosti, niti začasno;
 • dokazila o poklicnih kvalifikacijah;
 • v primerih, če poklic v državi sedeža ni reguliran, dokazila, da je ponudnik storitev opravljal tako storitev neprekinjeno ali skupno vsaj eno leto v obdobju predhodnih desetih let;
 • za poklice na področju varovanja in v zdravstvenem sektorju ter za poklice, povezane z vzgojo in izobraževanjem otrok, dokazilo o nekaznovanosti ter potrdilo o tem, da ponudniku storitev niti začasno niti dokončno niso odvzete pravice do opravljanja poklica, če je tako dokazilo zahtevano tudi za državljane Republike Slovenije;
 • izjava ponudnika storitve o znanju jezika za poklice, ki vplivajo na varnost pacientov, če je znanje jezika potrebno za izvajanje poklica v Republiki Sloveniji;
 • potrdilo o naravi in trajanju dejavnosti, ki ga izda pristojni organ ali organ države pogodbenice sedeža, za poklice, ki se priznavajo na podlagi poklicnih izkušenj (obrt, trgovina in industrija) in za katere se pred prvim opravljanjem storitev zahteva preverjanje poklicnih kvalifikacij.

Pristojni organi Republike Slovenije lahko zahtevajo, da ponudnik storitev prejemniku storitev sporoči katere koli ali vse od naslednjih podatkov o:

 • registru, v katerem je vpisan, številki registracije ali drugem načinu ugotavljanja identitete v registru, če je ponudnik storitev vpisan v poslovni ali drug javni register;
 • imenu in naslovu pristojnega organa, ki je v državi pogodbenici sedeža odobril dejavnost;
 • poklicnem združenju ali drugem organu, pri katerem je registriran ponudnik storitve;
 • nazivu poklica ali poklicne dejavnosti oziroma poklicnih kvalifikacijah ponudnika storitev in državi pogodbenici, ki jih je podelila;
 • identifikacijski številki za davek na dodano vrednost v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, če izvajalec storitev opravlja dejavnost, ki je predmet tega davka;
 • zavarovalnem kritju ali drugih načinih osebnega ali kolektivnega zavarovanja v zvezi s poklicno odgovornostjo.

V določenih primerih se mora storitev prav tako prijaviti pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

Vloga:

 Seznam poklicev, storitev, ki vplivajo na javno zdravje in varnost: