Postopek za pridobitev in izdajo evropske poklicne izkaznice

Evropska poklicna izkaznica je elektronsko potrdilo, ki dokazuje, da strokovnjak izpolnjuje vse pogoje, potrebne za začasno ali občasno opravljanje storitev v državah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije ali za priznanje poklicnih kvalifikacij za trajno opravljanje reguliranega poklica v prej navedenih državah.

V primerjavi s standardnim postopkom priznavanja poklicnih kvalifikacij poteka lažje, hitreje ter bolj transparentno. Obravnavo prošnje je mogoče spremljati na spletu, vse naložene dokumente pa se da ponovno uporabiti pri pripravi nove prošnje za druge države Evropske unije.

Evropsko poklicno izkaznico lahko trenutno uporabljajo samo:

Evropska poklicna izkaznica (ECP) se izdaja za:

 1. Trajno opravljanje poklica
 2. Občasno ali začasno opravljanje storitev

1. a) Postopek pridobitve EPC za trajno opravljanje poklica v drugi državi pogodbenici gostiteljici

Strokovnjak, ki želi trajno opravljati reguliran poklic v drugi državi članici in je poklicne kvalifikacije pridobil v Republiki Sloveniji ali je kvalificiran in izpolnjuje vse pogoje za opravljanje poklica v Republiki Sloveniji, lahko vloži vlogo za izdajo evropske poklicne izkaznice. Vlogo za pridobitev evropske poklicne izkaznice se odda preko elektronskega obrazca, ki je dostopen na spletnem portalu Evropske komisije. Ko so izpolnjeni vsi potrebni podatki, lahko strokovnjak pripravi prošnjo in naloži elektronsko skenirane kopije ustreznih dokumentov ter prošnjo po sistemu pošlje pristojnemu organu v Republiki Sloveniji. Pristojni organ obravnava vloge za izdajo izkaznice in v skladu z zahtevami strokovnjaka pošlje le to ustreznemu pristojnemu organu v državo gostiteljico.

Ko oddate prošnjo za izdajo izkaznice za trajno opravljanje poklica v državi pogodbenici gostiteljici, pristojni organ v Republiki Sloveniji preveri priložena dokazila in pošlje vlogo v roku enega meseca po prejemu popolne vloge pristojnemu organu države pogodbenice gostiteljice.

Pristojni organ v državi pogodbenici gostiteljici obravnava vlogo in sprejeme odločitev glede izdaje evropske poklicne izkaznice najpozneje v dveh mesecih (za farmacevte in diplomirane medicinske sestre) oziroma najpozneje v treh mesecih (za fizioterapevte, gorske vodnike, nepremičninske posrednike).

Če pristojni organi v državi gostiteljici ugotovijo, da vaša izobrazba, usposobljenost in poklicne izkušnje ne ustrezajo pogojem te države, lahko zahtevajo, da opravite preskus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje.

Pristojni organ v državi gostiteljici lahko zahteva od pristojnega organa v Republiki Sloveniji, da pošlje dodatne informacije ali predloži overjene kopije dokazil. Če pristojni organ države pogodbenice gostiteljice ne prejme zahtevanih podatkov ali dokazil lahko zavrne izdajo izkaznice.

Na odločitve države članice izvora in države članice gostiteljice se lahko vloži pritožba v skladu z nacionalnim pravom zadevne države članice.

Vlagatelj za izdajo izkaznice ima zoper odločitve slovenskih pristojnih organov možnost upravnega spora.

Če pristojni organ v državi gostiteljici ne odloči o izdaji izkaznice v rokih iz ali ne organizira preizkusa poklicne usposobljenosti, je izkaznica izdana in se prek elektronskega sistema avtomatično pošlje vlagatelju za izdajo izkaznice.

Stroški postopka

Pristojni organi v Republiki Sloveniji in državi gostiteljici vam lahko zaračunajo pristojbino za vsako novo prošnjo. Račun vam bo v tem primeru poslal vsak organ posebej.

Pri vlogi za trajno opravljanje reguliranega poklica in opravljanje storitev, ki lahko pomenijo tveganje za javno zdravje ali varnost morajo strokovnjaki plačati:

Vrsta vloge Višina stroška
Za pripravo in posredovanje vloge za izdajo evropske poklicne izkaznice za trajno opravljanje poklica in začasno ali občasno opravljanje tveganih storitev 100,00 EUR
Za izdajo evropske poklicne izkaznice za trajno opravljanje poklica in začasno ali občasno opravljanje tveganih storitev odvisno od države članice (simulator)


Plačilo se izvede s plačilnim nalogom UPN na račun pristojnega organa.

Dodatne informacije glede evropske poklicne izkaznice, predvsem kako poteka postopek in kakšna je višina stroškov za pridobitev evropske poklicne izkaznice v drugih državah, je možno preveriti prek posebnega simulatorja.

Kot pomoč pri pripravi in oddaji prošnje za Evropsko poklicno izkaznico dodatno prilagamo povezavo, kjer najdete 

1. b) Postopek pridobitve EPC za opravljanje poklica v Republiki Sloveniji

Strokovnjak, ki želi trajno opravljati reguliran poklic v Republiki Sloveniji in je poklicne kvalifikacije pridobil v drugi državi članici ali je tam kvalificiran in izpolnjuje vse pogoje za opravljanje poklica, lahko vloži vlogo za izdajo evropske poklicne izkaznice pri pristojnem organu v državi izvora. Vlogo za pridobitev evropske poklicne izkaznice odda preko elektronskega obrazca, ki je dostopen na spletnem portalu Evropske komisije. Ko so izpolnjeni vsi potrebni podatki, lahko strokovnjak pripravi prošnjo in naloži elektronsko skenirane kopije ustreznih dokumentov ter prošnjo po sistemu pošlje pristojnemu organu države članice izvora. Pristojni organ države članice izvora obravnava vlogo za izdajo izkaznice in v skladu z zahtevami strokovnjaka, pošlje le to ustreznemu pristojnemu organu Republike Slovenije.

Ko oddate prošnjo za izdajo izkaznice za trajno opravljanje poklica v Republiki Sloveniji, pristojni organ v državi članici izvora preveri priložena dokazila in pošlje vlogo v roku enega meseca po prejemu popolne vloge pristojnemu organu Republike Slovenije.

Pristojni organ v Republiki Sloveniji obravnava vlogo in sprejeme odločitev  glede izdaje evropske poklicne izkaznice najpozneje v dveh mesecih (za farmacevte in diplomirane medicinske sestre) oziroma najpozneje v treh mesecih (za fizioterapevte, gorske vodnike, nepremičninske posrednike).

Če pristojni organi v Republiki Sloveniji ugotovijo, da vaša izobrazba, usposobljenost in poklicne izkušnje ne ustrezajo pogojem te države, lahko zahtevajo, da opravite preskus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje.

Pristojni organ Republike Slovenije lahko zahteva od pristojnega organa države članice izvora, da pošlje dodatne informacije ali predloži overjene kopije dokazil. Če pristojni organ Republike Slovenije ne prejme zahtevanih podatkov ali dokazil lahko zavrne izdajo izkaznice.

Na odločitve države članice izvora in države članice gostiteljice se lahko vloži pritožba v skladu z nacionalnim pravom zadevne države članice.

Vlagatelj za izdajo izkaznice ima zoper odločitve slovenskih pristojnih organov o zavrnitvi izdaje izkaznice  možnost pritožbe ali upravnega spora.

Če pristojni organ Republike Slovenije ne odloči o izdaji izkaznice v rokih iz ali ne organizira preizkusa poklicne usposobljenosti, je izkaznica izdana in se prek elektronskega sistema avtomatično pošlje vlagatelju za izdajo izkaznice.

Stroški postopka

Pristojni organi v Republiki Sloveniji in državi izvora vam lahko zaračunajo pristojbino za vsako novo prošnjo. Račun vam bo v tem primeru poslal vsak organ posebej.

Pri vlogi za trajno opravljanje reguliranega poklica morajo strokovnjaki plačati:

Vrsta vloge Višina stroška
Za pripravo in posredovanje vloge za izdajo evropske poklicne izkaznice za trajno opravljanje poklica in začasno ali občasno opravljanje tveganih storitev odvisno od države članice (simulator)
Za izdajo evropske poklicne izkaznice za trajno opravljanje poklica

150 EUR

Plačilo se izvede s plačilnim nalogom UPN na račun pristojnega organa.

Dodatne informacije glede evropske poklicne izkaznice, predvsem kako poteka postopek in kakšna je višina stroškov za pridobitev evropske poklicne izkaznice v drugih državah, je možno preveriti prek posebnega simulatorja.

2. a) Postopek pridobitve EPC za začasno opravljanje poklica v drugi državi pogodbenici gostiteljici

Strokovnjak, ki je poklicne kvalifikacije pridobil v Republiki Sloveniji ali izpolnjuje vse pogoje za opravljanje reguliranega poklica v Republiki Sloveniji, lahko vloži vlogo za izdajo evropske poklicne izkaznice.

Za pridobitev evropske poklicne kartice je potrebno ustvariti račun EU in se prijaviti v avtentifikacijsko storitev Evropske komisije. Dodatne informacije glede postopka za pridobitev evropske poklicne kartice najdete na spletni strani Tvoja Evropa Evropska unija.

Kot pomoč pri pripravi in oddaji prošnje za Evropsko poklicno izkaznico dodatno prilagamo povezavo, kjer najdete

Izkaznico za opravljanje občasnih ali začasnih storitev v drugi državi pogodbenici gostiteljici izda pristojni organ v Republiki Sloveniji najpozneje v 15 delovnih dneh od prejema popolne vloge. Izkaznico pošlje vlagatelju za izdajo izkaznice in o tem obvesti pristojni organ države pogodbenice gostiteljice, kjer bo strokovnjak opravljal začasno in občasno storitve.

Izkaznica velja 18 mesecev od dneva izdaje, katero je možno podaljšati po preteku tega obdobja za nadaljnjih 18 mesecev. Imetnik izkaznice je dolžan sporočiti vsako spremembo okoliščin, ki vplivajo na njegovo pravico do opravljanja storitev.

Pristojni organ v Republiki Sloveniji lahko zahteva predložitev določenih dokumentov za obravnavo vloge za izdajo EPC:

 • potrdilo o državljanstvu ponudnika storitev;
 • potrdilo, da je imetnik zakonito ustanovljen v državi članici z namenom opravljanja zadevnih dejavnosti in da mu v trenutku izdaje potrdila ni prepovedano izvajanje, niti začasno, teh dejavnosti;
 • dokazila o poklicnih kvalifikacijah;
 • v primerih, ko v Sloveniji ni reguliran poklic, kakršna koli dokazila, da je ponudnik storitev opravljal zadevno dejavnost vsaj eno leto v obdobju predhodnih desetih let;
 • za poklice na področju varovanja, v zdravstvenem sektorju in za poklice, povezane z izobraževanjem mladostnikov, vključno z vzgojo otrok in zgodnjim izobraževanjem, potrdilo o tem, da ponudniku niso niti začasno niti dokončno odvzete pravice do opravljanja poklica, in o nekaznovanosti, če država članica isto zahteva za svoje državljane.

Stroški postopka:

Stroški pridobitve poklicne izkaznice so sledeči:

Vrsta vloge Višina stroška
Za izdajo evropske poklicne izkaznice v primeru začasnega ali občasnega opravljanja storitev 100,00 EUR

2. b) Postopek pridobitve EPC za začasno opravljanje poklica v Republiki Sloveniji

Strokovnjak, ki je poklicne kvalifikacije pridobil v drugi državi članici ali izpolnjuje vse pogoje za opravljanje reguliranega poklica v drugi državi članici, lahko vloži vlogo za izdajo evropske poklicne izkaznice.

Za pridobitev evropske poklicne kartice je potrebno ustvariti račun EU in se prijaviti v avtentifikacijsko storitev Evropske komisije. Dodatne informacije glede postopka za pridobitev evropske poklicne kartice najdete na spletni strani Tvoja Evropa Evropska unija.

Kot pomoč pri pripravi in oddaji prošnje za Evropsko poklicno izkaznico dodatno prilagamo povezavo, kjer najdete

Izkaznico za opravljanje občasnih ali začasnih storitev v drugi državi pogodbenici gostiteljici izda pristojni organ v državi članici izvora/sedeža najpozneje v 15 delovnih dneh od prejema popolne vloge. Izkaznico pošlje vlagatelju za izdajo izkaznice in o tem obvesti pristojni organ Republike Slovenije, kjer bo strokovnjak opravljal začasno in občasno storitve.

Izkaznica velja 18 mesecev od dneva izdaje, katero je možno podaljšati po preteku tega obdobja za nadaljnjih 18 mesecev. Imetnik izkaznice je dolžan sporočiti vsako spremembo okoliščin, ki vplivajo na njegovo pravico do opravljanja storitev.

Pristojni organ za obravnavo vloge lahko zahteva predložitev naslednjih dokumentov:

 • potrdilo o državljanstvu ponudnika storitev;
 • potrdilo, da je imetnik zakonito ustanovljen v državi članici z namenom opravljanja zadevnih dejavnosti in da mu v trenutku izdaje potrdila ni prepovedano izvajanje, niti začasno, teh dejavnosti;
 • dokazila o poklicnih kvalifikacijah;
 • v primerih, ko poklic ni reguliran, kakršna koli dokazila, da je ponudnik storitev opravljal zadevno dejavnost vsaj eno leto v obdobju predhodnih desetih let;
 • za poklice na področju varovanja, v zdravstvenem sektorju in za poklice, povezane z izobraževanjem mladostnikov, vključno z vzgojo otrok in zgodnjim izobraževanjem, potrdilo o tem, da ponudniku niso niti začasno niti dokončno odvzete pravice do opravljanja poklica, in o nekaznovanosti, če država članica isto zahteva za svoje državljane.

Stroški postopka

Stroški pridobitve poklicne izkaznice so odvisni od države članice izvora/sedeža.