Priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v tujini

Poznamo tri različne sisteme priznavanja poklicnih kvalifikacij:

1. Avtomatično priznavanje poklicnih kvalifikacij na podlagi usklajenih minimalnih pogojev usposobljenosti

Avtomatično priznavanje temelji na usklajenih minimalnih pogojih usposobljenosti in velja za sedem sektorskih poklicev:

Vsaka država članica EU avtomatično prizna dokazila o formalnih kvalifikacijah za omenjene poklice, ki izpolnjujejo minimalne pogoje usposobljenosti in ne preverja usposobljenosti strokovnjaka. Če ne izpolnjujete minimalnih pogojev, lahko postopek priznavanja poklicne kvalifikacije izvedete po splošnem sistemu.

2. Priznavanje poklicnih izkušenj

Avtomatično priznavanje poklicnih izkušenj velja za poklice s področja:

Države članice priznajo predhodno opravljanje dejavnosti, za katere je predpisano določeno število let poklicnih izkušenj, za omenjene dejavnosti.

Če ne dosegate pogojev za avtomatično priznanje poklicne kvalifikacije, lahko postopek priznavanja poklicne kvalifikacije izvedete po splošnem sistemu.

3. Priznavanje poklicnih kvalifikacij po splošnem seznamu

Priznavanje po splošnem sistemu pomeni priznavanje dokazil o usposobljenosti oziroma preverjanje ravni kvalifikacije glede na trajanje in raven usposabljanja.

Pristojni organ v postopku primerja pisno dokumentacijo o vaših poklicnih kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki se za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo po predpisih Republike Slovenije.

Če pristojni organ ugotovi znatne razlike med vašim usposabljanjem v tujini in nacionalnim usposabljanjem, vam mora omogočiti, da jih odpravite z dopolnilnimi ukrepi, in sicer:

  • s preizkusom znanja ali
  • prilagoditvenim obdobjem, ki lahko traja največ tri leta.

Kot znatne razlike se štejejo zelo velike razlike, ki se nanašajo na področja, bistvena za opravljanje poklica.

Vlogi morate priložiti:

  • dokazilo o državljanstvu,
  • diplomo, spričevalo ter druga dokazila o izobrazbi in izkaze o strokovni usposobljenosti ter poklicnih izkušnjah,
  • dokazilo o drugih kvalifikacijah,
  • po potrebi druga dokazila.

Pristojni organ lahko v postopku zahteva mnenje pristojne zbornice oziroma organizacije, sicer pristojni organ izda odločbo brez tega mnenja. Mnenje pri izdaji odločbe ni zavezujoče.

Pristojni organ izda odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti v Sloveniji:

  • če na podlagi vloge ugotovi, da vaše poklicne kvalifikacije ustrezajo poklicnim kvalifikacijam, ki se za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti zahtevajo po predpisih Republike Slovenije,
  • ko predložite dokazilo o uspešno opravljenem prilagoditvenem obdobju ali preizkusu poklicne usposobljenosti.

Z odločbo o priznanju poklicnih kvalifikacij se vam v Sloveniji omogoči opravljanje reguliranega poklica, za katerega ste usposobljeni v državi članici EU, EGP ali Švicarski konfederaciji, in sicer pod enakimi pogoji, kot veljajo za slovenske državljane. Pomembno je, da so dejavnosti, ki jih poklic zajema, primerljive.