Pridobitev položaja točke SPOT registracija

Vsebina je v pripravi.

Sistem SPOT, Slovenska poslovna točka nudi celovit sistem brezplačnih storitev za poslovne subjekte. Drugi nivo sistema SPOT predstavljajo t. i. »fizične« točke za podporo poslovnim subjektom - SPOT registracija. Položaj točke SPOT registracija se pridobi na podlagi dovoljenja za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom

Kdo lahko pridobi položaj točke SPOT registracija 

Položaj točke za podporo poslovnim subjektom – SPOT registracija lahko pridobi:

 • upravna enota,
 • izpostava upravljavca poslovnega registra (AJPES),
 • organizacijska enota gospodarske, obrtne ali druge zbornice ter
 • pravna oseba javnega ali zasebnega prava, ki izvaja naloge podpornega okolja za podjetništvo v skladu z zakonom, ki ureja podporno okolje za podjetništvo.

Pogoji za pridobitev položaja točke SPOT

Točke SPOT registracija morajo izpolnjevati kadrovske, organizacijske in tehnične pogoje.

 • Kadrovski pogoji:
  • točka SPOT registracija mora imeti vsaj dva referenta, ki sta usposobljena za opravljanje poslovnih procesov na portalu SPOT. Če točka posluje na območju upravne enote z manj kot 20.000 prebivalci, ima lahko samo enega referenta,
  • referent mora imeti najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskem programu prve stopnje,
  • referent se mora udeležiti prvega razpoložljivega usposabljanja za delo s portalom e-VEM (SPOT), ki ga organizira Ministrstvo za javno upravo,
 • Organizacijski pogoji:
  • poslovanje mora biti zagotovljeno najmanj v času uradnih ur organa v okviru katerega posluje,
  • točka SPOT registracija mora zagotoviti poslovanje vsaj štiri dni v tednu, šest ur dnevno,
  • uradne ure morajo biti objavljene v prostorih, kjer se opravlja dejavnost in na portalu e-VEM (SPOT)
  • v prostorih vlagatelja morajo biti zagotovljene možnosti za diskretno obravnavo strank tako, da ostale stranke, ki so v prostoru, ne morejo spremljati pogovora med obravnavano stranko in referentom ter imeti vpogled v dokumente, ki so potrebni za izvedbo postopka ali nastajajo v postopku za podporo subjektom.

Postopek pridobitve dovoljenja za pridobitev položaja točke SPOT

Dovoljenje za pridobitev položaja točke SPOT registracija izda Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). 

Vlagatelj v vlogi za izdajo dovoljenja za pridobitev položaja točke SPOT registracija izpolni potrebne podatke in priloži priloge, ki so potrebne za izdajo dovoljenja in jo pošlje na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Elektronsko podpisano vlogo lahko vlagatelj pošlje tudi na elektronski naslov gp.mgrt[at]gov.si.

MGRT po pregledu vloge po potrebi vlagatelja pozove k dopolnitvi le-te in v nadaljevanju postopka določi termin za ogled poslovnih prostorov vlagatelja, kjer bo delovala nova točka SPOT registracija. 

Ko so vsi pogoji s strani vlagatelja izpolnjeni, MGRT izda odločbo o izdaji dovoljenja za pridobitev položaja točke SPOT registracija. 

Če vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za pridobitev položaja točke SPOT registracija MGRT izda negativno odločbo.

Vsebina vloge za izdajo dovoljenja za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom

Vloga vlagatelja mora vsebovati naslednje podatke:

 • podatke o vlagatelju (naziv, naslov, telefon, elektronski naslov, uradne ure),
 • podatek o tem, ali ima vlagatelj: 
  • vzpostavljen sistem naročanja strank, 
  • prostor za diskretno obravnavo strank,
  • urejen prostor za informativna gradiva,
  • prostor označen z označevalnimi elementi, 
  • na vidnem mestu objavljen seznam brezplačnih postopkov SPOT registracija,
 • podatek o upravni enoti, na območju katere deluje vlagatelj,
 • podatke o administratorju SPOT registracije (ime, priimek in davčno številko),
 • izjavo administratorja SPOT registracije o skrbnem dodeljevanju in odvzemanju pravic,
 • podatke o referentu/referentih (ime, priimek, davčna številka, stopnja izobrazbe),
 • izjava referenta o varovanju osebnih podatkov,
 • podatek, da je administratorju in referentom SPOT registracije zagotovljeno sredstvo elektronske identifikacije, ki je izdano v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo,
 • podatek, da ima referent opravljeno usposabljanje za delo s portalom e-VEM (SPOT),
 • podatek, da je referentu zagotovljena strojna in programska oprema.

Delo s portalom SPOT in pravice za administratorja točke SPOT registracija

Po izdaji dovoljenja za pridobitev položaja točke SPOT registracija MGRT obvesti Ministrstvo za javno upravo (MJU), ki na podlagi izdane odločbe za novo točko SPOT registracija uredi vse tehnične zahteve za pričetek dela prek sistema e-VEM (SPOT) in administratorju nove točke dodeli ustrezne pravice za delo s sistemom e-VEM (SPOT). Administrator točke SPOT zatem uredi pravice referentom točk SPOT.

Informacije o novi točki SPOT registracija se objavijo tudi na portalu e-VEM (SPOT) na strani Seznam točk SPOT in notarjev.

Vizualna podoba točke SPOT registracija in pravila komuniciranja

Pravilnik o točkah za podporo poslovnim subjektom določa pravila glede vizualne podobe in komuniciranja točke SPOT registracija. 

 • Točka SPOT registracija mora biti označena z označevalo tablo, 
 • pri komuniciranju mora točka SPOT registracija upoštevati Priročnik celostne grafične podobe SPOT,
 • za točke SPOT registracija, ki delujejo v okviru organov državne uprave (upravne enote) se poleg Priročnika celostne grafične podobe SPOT uporablja tudi predpis o celostni grafični podobi organov državne uprave,
 • predstojnik si za prepoznavnost točke SPOT registracija prizadeva z usmerjevalnimi tablami, panoji in prosto dostopnim gradivom,
 • na vidnem mestu mora biti objavljen seznam storitev, ki jih točka nudi brezplačno in cenik ostalih storitev,
 • pri lastnem oglaševanju storitev za podporo poslovnim subjektom se navaja logotip SPOT Slovenska poslovna točka, logotip Evropskega regionalnega sklada in logotip Republike Slovenije.

Spremembe podatkov v zvezi z delovanjem točk SPOT registracija

Točka SPOT registracija mora spremembe podatkov, ki so vezani na izdajo dovoljenja, čimprej sporočiti MGRT.

Najpogostejše spremembe so:

 • menjava poslovnega prostora točke SPOT registracija,  
 • menjava administratorja točke SPOT registracija, 
 • menjava kontaktnih podatkov,
 • menjava referentov. 

Vlogo za spremembo podatkov se posreduje na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana ali na gp.mgrt[at]gov.si

MGRT spremembo podatkov na podlagi vloge točke SPOT registracija posreduje MJU, ki uredi zahtevane spremembe na portalu SPOT.

Odvzem dovoljenja za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom

V kolikor MGRT tekom poslovanja točke SPOT registracije ali v postopku nadzora po sedmem odstavku 11. c člena Zakona o poslovnem registru Slovenije, na SPOT registraciji ugotovi kršitve, se izda odločba o odpravi kršitev s postavljenim prekluzivnim rokom za odpravo ugotovljenih kršitev.

MGRT odvzame dovoljenje za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom, če:

 • točka SPOT registracija v roku, ki je določen v odločbi iz prve točke, ne odpravi kršitev, katerih odprava ji je bila naložena,
 • je točka SPOT registracija v koledarskem letu opravila manj kot 20 postopkov, razen če v oddaljenosti 20 km ni na voljo druge SPOT registracije,
 • točka SPOT registracija ne izvaja več nalog podjetniškega okolja v skladu z zakonom, ki ureja podporno okolje za podjetništvo.

Točki SPOT registracija preneha dovoljenje za opravljanje postopkov za podporo poslovnim subjektom tudi na podlagi izjave, da ne želi več opravljati postopkov za podporo poslovnim subjektom.