Državne spodbude za zagon

Republika Slovenija nudi vašemu podjetju za zagon ali širitev poslovanja različne oblike finančnih in nefinančnih oziroma posrednih pomoči.

Finančne oblike pomoči so vašemu podjetju na voljo v okviru različnih ukrepov ministrstev, javnih skladov, javnih agencij in drugih institucij v oblikah:

  • povratnih pomoči (posojila, garancije oziroma poroštva in sredstva za dokapitalizacijo v obliki tveganega kapitala so na voljo zlasti za širitev in internacionalizacijo podjetij),
  • nepovratnih pomoči (subvencije so na voljo zlasti za zagon novih inovativnih podjetij in spodbude samozaposlenim.

Za zagon podjetja je pomembno tudi ustrezno podporno okolje, ki nudi ciljne informacije, usposabljanje in mentorstvo

Posredna (nefinančna) državna pomoč

Nefinančna oziroma posredna državna pomoč je v Sloveniji zelo raznolika.

Izvajalec podpore Vrsta podpore
   

Informiranje, osnovno svetovanje, registracija podjetja

   

Opremljeni poslovni prostori, poslovne in druge podporne storitve

   

Opremljeni poslovni prostori, poslovno svetovanje in mentorstvo, brezplačne izobraževalne delavnice

 
   

Opremljeni poslovni prostori, mentorstvo, svetovanje, coworking

   

Informiranje, povezovanje, organizacija tekmovanja

   

Iskanje poslovnih partnerjev, informiranje, svetovanje

 

Finančna podpora države

  • spodbude samozaposlenim in sredstva za zagon novih inovativnih podjetij so na voljo večinoma v obliki subvencij
  • spodbude za gospodarski zagon in internacionalizacijo so ukrepi pretežno v obliki povratnih sredstev
Izvajalec podpore Vrsta podpore
   

Zagonska sredstva za novonastala inovativna podjetja (P2A in P2B): začetni kapital za nova inovativna podjetja, ugodnejši viri financiranja za razvojne naložbe podjetij (subvencije, garancije), spodbujanje zasebnih vlaganj (lastniški kapital, krediti, garancije)

   

Podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij (312)

   

Subvencije za samozaposlitev/občasno nudenje nepovratnih sredstev za samozaposlitev

   

Finančne spodbude, predvsem v obliki povratnih sredstev, za začetne investicije na področju podjetništva, kmetijstva, regionalnega razvoja , finančni vložki v regijske garancijske sheme, pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi

   

Zagotavljanje ugodnih finančnih virov za podjetja, zavarovanja izvoznih poslov

   

Zagotavljanje ugodnih finančnih virov za vlaganje v okoljsko naravnane projekte in energetsko učinkovitost

    

Druge oblike podpore podjetništvu

Izvajalec podpore

Vrsta podpore

   

Pomoč za zagon podjetij, mreženje, iskanje poslovnih partnerjev, informiranje, svetovanje, usposabljanje

   

Svetovanje, usposabljanje, pomoč pri internacionalizaciji

   

Svetovanje, usposabljanje, izdajanje obrtnih dovoljenj, EU potrdil, potrdil za občasno opravljanje obrtnih dejavnosti v RS, licence za opravljanje prevozov

   

Sofinanciranje podjetniškega usposabljanja - izmenjava izkušenj med podjetniki znotraj EU