Načini opravljanja dejavnosti

Najpogostejši način za zakonito opravljanje dejavnosti s je ustanovitev podjetja, na primer v obliki družbe z omejeno odgovornostjo ali samostojnega podjetnika – samozaposlenega, ki pa lahko tudi zaposluje.  V primerih opravljanja določenih dejavnosti in izpolnjevanja zanje predvidenih pogojev, lahko pridobite tudi poseben status. Kadar želite zakonito opravljati določene dejavnosti kot fizična oseba, pa lahko poslujete tudi preko podjemnih pogodb oziroma pogodb o delu ali pa si uredite status opravljanja osebnega dopolnilnega dela.

Ustanovitev podjetja

Svojo dejavnost lahko začnete opravljati, ko se registrirate kot gospodarski subjekt in izpolnite posebne pogoje, ki se razlikujejo glede na glavno dejavnost. Katere pogoje morate izpolniti pred začetkom opravljanja dejavnosti, je odvisno od vrste dejavnosti. To pomeni, da lahko začnete opravljati obrtne dejavnosti po pridobitvi obrtnega dovoljenja, odvetniško dejavnost po vpisu v ustrezen register pri Ministrstvu za pravosodje. 

Če ustanavljate podjetje ali podružnico v Sloveniji, morate izbrati eno izmed pravno-organizacijskih oblik. Najpogostejši izbiri sta samostojni podjetnik in družba z omejeno odgovornostjo. Drugi možni obliki osebnih družb sta še družba z neomejeno odgovornostjo in komanditna družba. Kapitalske družbe pa so delniška družba, komanditna delniška družba in evropska delniška družba.

Enostavni postopek ustanovitve podjetja, ki vključuje enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo in samostojnega podjetnika, je v Sloveniji brezplačen in ga lahko izvedete tudi preko našega portala e-VEM

Najlažji način za začetek poslovanja v Republiki Sloveniji je, da postanete samostojni podjetnik. Registracija je preprosta in zahteva le vodenje osnovnih računovodskih evidenc. Ves dobiček, razen davka, lahko obdržite, za dolgove pa ste odgovorni sami. Izbira te možnosti je tvegana za tisto poslovanje, ki zahteva veliko vlaganj.

Tudi za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je za državljane EU postopek enak kot za državljane Republike Slovenije. Ustanovitev  družbe z omejeno odgovornostjo z enim zaposlenim lahko kot državljan EU uredite  na eni od točk VEM ali prek spletnega mesta e-VEM.

Če izberete bolj zapletene pravno-organizacijske oblike, ki vključuje tudi večosebno družbo z omejeno odgovornostjo, pa lahko registracijo izvedete pri notarju.

Partnerstvo

Če nameravate poslovati na daljavo s podjetjem izven Slovenije, vam priporočamo, da razmislite o ureditvi partnerstva. V tem primeru se poslovne odločitve, odgovornosti, stroški, dobički in tveganja delijo. Partnerstvo je razmeroma preprosta in prilagodljiva metoda poslovanja, vendar ob morebitnem neuspehu ne zagotavlja zaščite, saj je vsak partner osebno odgovoren za vse poslovne dolgove.Obstaja tudi možnost združenega podjetja z že obstoječim podjetjem, kar ima veliko prednosti, vključno z dostopom do že obstoječe prodaje in distribucijskega omrežja v RS.

Čezmejno/občasno opravljanje dejavnosti v državah EU

Podjetja iz Slovenije lahko čezmejno oziroma občasno opravljajo gospodarske storitve v državah članicah EU. To pomeni, da lahko občasno poslujete brez ustanovitve podjetja ali podružnice v katerikoli državi EU.

Prosto opravljanje storitev ureja storitvena direktiva. Njen cilj je vzpostavitev enotnega notranjega trga na področju storitev. To je tesno povezano s prostim pretokom ljudi, ki ga ureja poklicna direktiva, kar vključuje priznavanje poklicnih kvalifikacij, pridobljenih v drugih državah članicah, in področje napotenih delavcev, ki v državi članici gostiteljici opravljajo neko storitev občasno.

Pridobitev  posebnega statusa

Obstajajo različni posebni statusi, ki so odvisni od vrste vaše dejavnosti: status samostojnega kulturnega delavca, status samostojnega novinarja in status zasebnega raziskovalca. Pridobitev statusa je oblika, ki vam omogoča opravljanje določene dejavnosti, ne da bi vam bilo treba ustanoviti podjetje.

Osebno dopolnilno delo

Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam opravlja manjša dela za znanega naročnika, kot je npr. občasna pomoč v gospodinjstvu,  nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča, ali osebno sam izdeluje izdelke domače in umetne obrti, za katere ima pridobljeno ustrezno strokovno mnenje Obrtne zbornice Slovenije (OZS).

Kratkotrajno delo

Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro družbi z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi.