Osebno dopolnilno delo

Pri osebnem dopolnilnem delu (ODD) gre predvsem za občasna dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela ali druga manjša dela, nabiranje gozdnih sadežev in zelišč ter izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti. ODD je lahko odlična priložnost za testiranje poslovne ideje posameznika, ki se lahko razvije v obetaven posel, ali pa pomeni dobrodošel dodatni zaslužek k dohodkom posameznikov in njihovih družin.

1. Kdo lahko opravlja osebno dopolnilno delo

ODD lahko opravlja kdorkoli, ne glede na svoj siceršnji status: brezposelne osebe, zaposleni, dijaki in študenti, upokojenci. Opravljajo ga lahko tudi tujci, ki imajo na podlagi svojega statusa pravico do prostega dostopa na trg dela.

Pomembno je, da lahko ODD opravlja le prijavitelj ODD sam osebno in ne more za ta dela najemati drugih fizičnih oseb (npr. za izvedbo varovanja otrok se ne sme najeti druge fizične osebe po podjemni pogodbi).

2. Dela, ki štejejo v osebno dopolnilno delo

Seznam del, katere se lahko opravlja v okviru statusa opravljanja osebnega dopolnilnega dela (ODD), je objavljen v prilogi 1 Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu.

Dela iz seznama so razvrščena v dve osnovni skupini (A in B), glede na vrsto dela in glede na to, kdo ima obveznost nakupa vrednotnice, s katero se ODD lahko opravlja.

Za dela iz skupine A ima obveznost nakupa vrednotnic naročnik storitve, dela pa se ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo. V to skupino sodijo:

 • občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin,
 • občasna pomoč pri kmetijskih delih,
 • občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego,
 • občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti,
 • občasno prevajanje ali lektoriranje,
 • občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih,
 • občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.


Za dela iz skupine B je obveznost nakupa vrednotnic na izvajalcu storitve, dela pa se lahko opravljajo tudi za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo. Gre za naslednja dela:

 • izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, ki niso namenjeni zaužitju,
 • izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih,
 • nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki,
 • mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja.

Podrobnejša pojasnila k posameznim vrstam del je mogoče pridobiti na spletni povezavi FURS.

3. Pogoji za opravljanje osebnega dopolnilnega dela

Pogoji, ki veljajo za opravljanje osebnega dopolnilnega dela:

 • ODD mora biti določeno v pravilniku,
 • posameznik mora osebno dopolnilno delo (ODD) pred začetkom opravljanja priglasiti in pridobiti vrednotnico,
 • ostali posebni pogoji (prostor, v katerem se opravlja ODD, izobrazba oz. usposobljenost za opravljanje del) niso predpisani,
 • določena je zgornja višina letnega prihodka, ki ga lahko posameznik doseže z opravljanjem ODD.

V posameznem polletju koledarskega leta lahko posameznik iz naslova ODD ustvari prihodke največ v višini treh povprečnih mesečnih neto plač v RS za preteklo koledarsko leto. Ta znesek za leto 2018 znaša 3.186,00 EUR za polletno obdobje oz. 6.372,00 EUR letno.

a) Priglasitev osebnega dopolnilnega dela
    
Priglasitev ODD pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence (AJPES) se opravi pred začetkom opravljanja dela, in sicer na enega od naslednjih načinov:

Pogoj je, da oseba razpolaga s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

 • osebno na upravni enoti, na območju katere ima oseba stalno ali začasno bivališče

Upravna enota za posameznika opravi priglasitev prek spletnega portala AJPES.

Postopek priglasitve je enostaven in hiter. Podatki, ki jih posameznik potrebuje za vpis, so:

 • osebno ime in naslov,
 • davčna številka,
 • dela, ki jih bo oseba opravljala kot osebno dopolnilno delo,
 • kontaktni podatek (telefon ali e-naslov)
 • regijo/-e, v katerih bo pretežno opravljal priglašene vrste ODD (neobvezno).

Ob priglasitvi ODD AJPES posamezniku dodeli zaporedno številko. Če oseba izvede postopek na upravni enoti, dobi po opravljenem postopku obvestilo o priglasitvi oz. ji je to obvestilo poslano na njen e-naslov, če opravi priglasitev preko spletnega portala AJPES.

Seznam posameznikov, ki so priglasili ODD, je javno objavljen na spletni strani AJPES.

b) Prijava izvajalca osebnega dopolnilnega dela v obvezno zdravstveno zavarovanje


Po priglasitvi ODD mora posameznik pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije vložiti prijavo v zdravstveno zavarovanje (obrazec M12 – šifra podlage zavarovanja: 050). Iz naslova opravljanja ODD je posameznik obvezno zavarovan za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.

c) Vrednotnica

ODD se opravlja na podlagi vrednotnice, ki  jo je treba pridobiti pred pričetkom opravljanja dela in velja za koledarski mesec.


Način pridobitve vrednotnice

Vrednotnica se pridobi za tekoči ali za prihodnji mesec osebno na upravni enoti ali elektronsko preko portala e-Uprava z zahtevkom za pridobitev vrednotnice. Vrednost vrednotnice je določena z Odredbo o višini prispevkov za ODD. Od 01.04.2019 je znesek za vrednotnico določen v višini 9,80 EUR (prispevki za PIZ 7,62 EUR in prispevki za ZZ 2,18 EUR).

Za dela iz seznama A (znani naročniki) pridobijo vrednotnico naročniki storitve na ime izvajalca ODD. V praksi lahko izvajalec ODD »dvigne« vrednotnico za naročnika, pri čemer mora razpolagati z naslednjimi podatki:

 • davčno številko naročnika,
 • imenom in priimkom,
 • ter naslovom naročnika.

V primeru, ko posameznik večkrat na mesec npr. čisti pri istem naročniku, naročnik kupi eno vrednotnico. Če pa posameznik večkrat na mesec čisti pri različnih naročnikih, mora vsak naročnik zanj kupiti vrednotnico.

Za dela iz seznama B (pretežno neznani naročniki) pa vrednotnico pridobijo izvajalci ODD na svoje ime, torej kupijo eno vrednotnico za koledarski mesec, v katerem opravljajo delo.

Na podlagi ene vrednotnice se lahko v obdobju veljavnosti vrednotnice opravlja več vrst del za enega naročnika (št. opravljenih ur in višina plačila nista merodajna). Vrednotnice ni mogoče stornirati (če npr. naročeno delo ni bilo opravljeno).

1 vrednotnica za izvajalca osebnega dopolnilnega dela pomeni približno 1 dan delovne dobe.

4. Obdavčitev in poročanje o prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela

Izvajalec ODD za vsako opravljeno delo ali promet z izdelki izda račun v najmanj v dveh izvodih (en za stranko, drugega izvajalec ODD obdrži zase). Kopije računov je potrebno hraniti deset let.

Obvezni podatki na računu so:

 • zaporedna številka,
 • osebno ime in naslov ter davčna številka izdajatelja,
 • kraj in datum izdaje,
 • specifikacija opravljenega dela oz. dobavljenih izdelkov ali sadežev in zelišč z mersko enoto in ceno ter skupna vrednost prodanega blaga oz. opravljene storitve,
 • osebno ime in naslov osebe, pri kateri se delo opravi, ali kupca, razen, če je kupec fizična oseba,
 • podpis izdajatelja računa.

Pravila o izdajanju računov iz vezane knjige računov za izvajalce osebnega dopolnilnega dela ne veljajo.

Obdavčitev dohodka

Dohodek iz ODD je obdavčen z dohodnino kot dohodek drugega pogodbenega razmerja. Dohodki iz ODD se vštevajo med dohodke za odmero dohodnine na letni ravni (vključijo se za izračun dohodnine).

Obdavčitev osebnega dopolnilnega dela je 25 %. V davčno osnovo se vštevajo vsi posamezni dohodki, zmanjšani za normirane stroške v višini 10% dohodka in za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih plača posameznik kot izvajalec ODD (izvajalec ODD iz B seznama del, ki mora sam zase pridobiti vrednotnico). Prispevki, ki jih plačajo naročniki za ODD iz skupine A, ne zmanjšujejo davčne osnove.

Davčna osnova se lahko zmanjša tudi za dejanske stroške prevoza in nočitev v zvezi z opravljanjem dela ali storitev - na podlagi računov o tem, da so nastali v povezavi z doseženim dohodkom iz opravljanja ODD (so navzgor omejeni – največ do višine, določene z Uredbo o povračilih stroškov). Dejanske stroške prevoza in nočitve izvajalec ODD uveljavlja v napovedi za odmero akontacije dohodnine.

Izvajalec ODD mora do 15. v mesecu za pretekli mesec na finančno upravo vložiti napoved za odmero akontacije dohodnine – samo, če je v preteklem mesecu prejel dohodek. Na podlagi te napovedi finančna uprava v 15 dneh izda odločbo za plačilo davka.

Izvajalec ODD mora finančni upravi polletno poročati o doseženih prihodkih iz ODD. Poročilo mora vložiti tudi, če ni prejel nobenega prihodka.

5. Kazenske sankcije

Nadzor nad ODD izvaja Finančna uprava RS (FURS).

Z globo v višini od 1.000 do 7.000 EUR se kaznuje, če:

 • posameznik opravlja dela, ki bi lahko bila ODD, pa jih ni priglasil,
 • opravlja ODD kljub temu, da so njegovi ustvarjenih prihodki iz naslova opravljanja ODD presegli zakonsko dovoljen limit (torej polletno več kot tri povprečne mesečne neto plače v RS v preteklem koledarskem letu).

Z globo od 400 do 5.000 EUR se kaznuje posameznik, če:

 • vrednotnica za ODD ni bila pridobljena pravočasno,
 • se vrednotnica za ODD ne glasi na pravo ime.

Dodatne globe:

 • če se za opravljeno ODD ne izda račun, je zagrožena kazen od 2.000 do 125.000 EUR,
 • če posameznik ne napove dohodkov, prejetih iz naslova ODD, se kaznuje z globo od 250 do 400 EUR,
 • oglaševanje ODD pred priglasitvijo le-tega se kaznuje z globo od 500 do 2.500 EUR.

6. Spremembe podatkov pri opravljanju osebnega dopolnilnega dela

Podatki o osebnem imenu in naslovu se ažurirajo iz centralnega registra prebivalstva, zato teh sprememb ni potrebno sporočati.

Spremembe del, ki jih posameznik opravlja kot ODD ter regije in kontaktnih podatkov (telefonska številka ali e-naslov) posameznik sporoča na enak način kot pri priglasitvi (osebno na upravni enoti ali prek spletnega portala AJPES).

7. Opustitev posamezne ali vseh vrst osebnega dopolnilnega dela ter izbris posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo

Tudi opustitev posamezne vrste ODD posameznik opravi osebno na upravni enoti ali prek spletnega portala AJPES. Opustitev vseh vrst ODD opravi tako, da opusti vse aktivne ODD.

V nekaterih primerih AJPES po uradni dolžnosti osebo, ki opravlja ODD, izbriše iz seznama posameznikov, ki opravljajo ODD, in sicer, če:

 • prejme obvestilo davčnega organa, da oseba ne izpolnjuje več pogoja omejitve polletnega prihodka za opravljanje osebnega dopolnilnega dela,
 • če prejme obvestilo davčnega organa, da posameznik tudi v naknadno postavljenem roku ne sporoči podatkov o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela,
 • če prejme obvestilo davčne uprave, da posameznik v predpreteklem koledarskem letu ni prijavil prihodkov na podlagi opravljenega osebnega dopolnilnega dela,
 • v primeru smrti posameznika, ki je voden v seznamu.

AJPES izda sklep o izbrisu, na katerega je dovoljena pritožba v 8 dneh od dneva vročitve na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več o osebnem dopolnilnem delu in vrednotnicah