Pridobitev statusa

Obstajajo različni statusi, ki so odvisni od vrste vaše dejavnosti. Pridobitev statusa je oblika, ki vam omogoča samostojno opravljanje določene dejavnosti, ne da bi vam bilo treba ustanoviti podjetje ali vstopiti v delovno razmerje.



Status kmeta lahko pridobite, če se ukvarjate ali bi se želeli ukvarjati s kmetijsko dejavnostjo, ste za opravljanje kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljeni in iz kmetijske dejavnosti ustvarjate določen dohodek oziroma dokažete, da boste ustvarili določen dohodek.

Status samostojnega kulturnega delavca lahko pridobite, če samostojno opravljate specializiran poklic na področjih iz 4. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in ne prejemate pokojnine, in če imate ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazujete, da ste usposobljeni za opravljanje te dejavnosti.

Status samostojnega novinarja pridobite z vpisom v Razvid samostojnih novinarjev. Pogoj je, da novinarsko dejavnost opravljate kot edini ali glavni poklic.

Status zasebnega raziskovalca lahko pridobite, če imate ustrezno izobrazbo in ste usposobljeni za opravljanje aplikativne raziskovalne in razvojne dejavnosti, ali pa ste, ne glede na doseženo izobrazbo usposobljeni opravljati razvojno oziroma inovacijsko dejavnost in imate opravljena raziskovalna in razvojna dela, ter podeljene patente oziroma inovacije.