Slovar pojmov

Slovar pojmov

Nestanovanjske stavbe

Nestanovanjske stavbe po SKD:

 • gostinske stavbe (kot so hoteli, restavracije ipd.),
 • upravne in pisarniške stavbe,
 • trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti,
 • stavbe za promet in za izvajanje električnih komunikacij (kot so postaje, terminali, RTV stavbe, garaže ipd.),
 • industrijske stavbe, delavnice, skladišča,
 • stavbe splošnega družbenega pomena (kot so kinodvorane, muzeji, knjižnice, šole, fakultete, bolnišnice, športne dvorane ipd.),
 • kmetijske stavbe ter stavbe za opravljanje verskih obredov.

Stanovanjske stavbe

Stanovanjske stavbe po SKD:

 • enostanovanjske,
 • večstanovanjske (kot so dvostanovanjske stavbe, bloki, stolpnice, stavbe z oskrbovanimi stanovanji ipd.),
 • stanovanjske stavbe za posebne namene (kot so domovi za starejše osebe, dijake, študente, begunski centri ipd.).

Geodetske storitve

Storitve, ki jih lahko opravlja geodet in potrdi odgovorni geodet so:

 • ureditev meje,
 • parcelacija,
 • obnova mej v naravi,
 • komasacija, 
 • izravnava meje,
 • razmejitve med pravnimi režimi,
 • ugotavljanje dejanske rabe zemljišč,
 • vpis stavbe ali delov stavb v kataster stav,
 • zakoličbo objektov,
 • izdelava geodetskih posnetkov in načrtov po končani gradnji, 
 • kontrolne geodetske meritve,
 • geodetska dela pri urbanističnem planiranju in drugih posegih v prostor.

Zahtevni objekti

Zahtevni objekti so npr:

 • stavbe, katerih prostornina presega 5.000 min so višje od 10 m, merjeno od terena do kapi,
 • gradbeni inženirski objekti, katerih nosilni razponi presegajo 8m ali pa njihova višina presega 18m, merjeno od terena od vrha nosilne konstrukcije,
 • objekti, namenjeni hrambi in ravnanju z radioaktivnimi in nevarnimi snovmi,
 • sevalni objekti,
 • objekti za razstreliva,
 • objekti za kemikalije,
 • rafinerije,
 • objekti z globokim temeljenjem,
 • podzemni objekti, ki imajo strojno konstrukcijo 10 ali več metrov pod zemljo,
 • ...

Rekonstrukcija objekta

Rekonstrukcija objekta (prenavljanje in obnova) je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjano pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivosti ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kakor 10%.

Gradnja novega objekta

Gradnja novega objekta  je izvajanje del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled.