Kaj potrebujem na točki SPOT (VEM)

Namen SPOT točk oz. VEM točk (v nadaljevanju: točka SPOT) je, da lahko na enem mestu uredite vse formalnosti, potrebne za ustanovitev enostavne poslovne oblike podjetja.

Na točki SPOT lahko oddate vlogo:

 • za registracijo samostojnega podjetnika,
 • za registracijo družbe z omejeno odgovornostjo,
 • za prijavo v registre in evidence FURS, ZZZS, OZS, ZRSZ.

Na točki SPOT lahko uredite določene formalnosti tudi v fazi, ko že ustanovite podjetje:

 • identificirate se lahko za namene DDV,
 • uredite obvezna socialna zavarovana za vaše zaposlene,
 • vložite vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja,
 • uredite lahko tudi spremembe podatkov podjetja ali izbris s.p.

Točka SPOT družbenikom pripravi ali pomaga pripraviti vse listine, ki jih je treba priložiti predlogu za vpis ustanovitve družbe v sodni register, in ta predlog v imenu družbenikov tudi vloži.

Točke SPOT poskrbijo, da so oddani predlogi popolni, saj se pogosto zgodi, da so predlogi za vpis nepopolni, ker jim niso priložene listine, ki bi jim morale biti priložene, ali ker je vsebina teh listin neustrezna.

Vse potrebne listine, ki jih je treba priložiti predlogu za vpis, se na portalu e-VEM avtomatično izdelajo (kreirajo) in so na voljo na vseh SPOT točkah.

Na točkah SPOT potrebujete:

 • osebni dokument in svojo davčno številko (samostojni podjetniki).

Če storitve opravlja pooblaščenec, mora predložiti tudi overjeno pooblastilo za opravljanje postopkov. Pri nekaterih postopkih je treba priložiti določene priloge. Poznati pa morate podatke, ki jih bo referent na točki v vašem imenu prek portala e-VEM posredoval pristojnim ustanovam.

Vpis v sodni/poslovni register: ustanovitev enostavne eno-osebne d.o.o. in Registracija enostavne več-osebne d.o.o.

Na točki SPOT za oddajo predloga za vpis ustanovitve (enostavne) d.o.o. potrebujete:

Pri enoosebni in večosebni d.o.o.:

 • osebni dokument za identifikacijo (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje), tujci tudi davčno številko
 • potrdilo banke o plačilu denarnega vložka.

Vse ostale obvezne priloge k predlogu za vpis enostavne d.o.o. v sodni oz. poslovni register ter družbena pogodba oz. akt o ustanovitvi na obrazcu VEM se samodejno tvorijo prek portala e-VEM oziroma na točki SPOT (VEM).

Kdo pride na točko SPOT za ustanovitev d.o.o.?

Za ustanovitev enostavne d.o.o. na točko SPOT pridejo vsi družbeniki (v primeru več-osebne d.o.o.) in poslovodje. Če je družbenik pravna oseba, na točko SPOT pride njegov zastopnik.

Vpis v poslovni register - ustanovitev s.p.

Na točki SPOT za oddajo predloga za vpis ustanovitve s.p. potrebujete:

 • osebni dokument in
 • svojo davčno številko.

Vpis nameravane firme

Na točki SPOT za oddajo predloga za vpis nameravane firme potrebujete le

 • osebni dokument za identifikacijo (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje).

Prilagati ni treba nobenih drugih listin.

Prijava sprememb firme, poslovnega naslova, zastopnika in dejavnosti pri enostavni eno-osebni ali več-osebni d.o.o. v sodnem/poslovnem registru

Na točki SPOT za oddajo predloga za vpis enostavne spremembe pri d.o.o. glede na vrsto spremembe potrebujete:

Pri spremembi družbene pogodbe pri večosebni d.o.o.

 • osebni dokument za identifikacijo (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • davčno številko (tujci).

Pri spremembi akta o ustanovitvi pri enoosebni d.o.o.

 • osebni dokument za identifikacijo (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • davčno številko (tujci),
 • notarsko overjeni prepis sklepa o spremembi akta o ustanovitvi iz knjige sklepov (tretji odstavek 51. člena Uredbe).

Pri spremembi zastopnika

 • osebni dokument za identifikacijo (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • tujci tudi davčno številko.

Pri spremembi poslovnega naslova

 • osebni dokument za identifikacijo (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • tujci tudi davčno številko (tujci).

Pri spremembi dejavnosti

 • osebni dokument za identifikacijo (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje).

Kdo pride na točko SPOT za spremembo pri d.o.o.?

Pri enoosebni d.o.o.:

 • Če spreminjate samo poslovni naslov (in ne tudi sedeža), mora priti poslovodja.
 • V drugih primerih je za to pristojen družbenik.

Pri večosebni d.o.o.:

 • Če spreminjate zastopnike, morajo priti vsi družbeniki in novi zastopniki.
 • V drugih primerih lahko pride le poslovodja. Če gre za spremembo družbene pogodbe (sprememba poslovnega naslova ne vpliva na spremembo družbene pogodbe), mora imeti poslovodja s seboj sklep o spremembi, ki je podpisan s strani družbenikov. V primeru, da sklepa nima, pa morajo priti na točko SPOT vsi družbeniki.

V primeru, da je družbenik pravna oseba, na točko SPOT pride zastopnik pravne osebe. Za bolj kompleksne spremembe, se morate obrniti na notarja.

POMEMBNO: Točka SPOT lahko izvede postopek prijave spremembe družbene pogodbe samo v primeru enostavne (SPOT) pogodbe. V primeru, ko je družbena pogodba sklenjena v obliki notarskega zapisa, lahko spremembe opravite le pri notarju.

Pridobitev obrtnega dovoljenja

Na točki SPOT za oddajo predloga za pridobitev obrtnega dovoljenja potrebujete:

 • osebni dokument za identifikacijo (osebno izkaznico, potni list ali vozniško dovoljenje) in
 • davčno številko.

Kadar je nosilec dejavnosti mojster, ki ima opravljen mojstrski izpit v Sloveniji, vlagatelju predloga ni potrebno priložiti dokazil o izobrazbi, ker se podatki preverijo v registru mojstrov, ki se vodi pri Obrtni zbornici Slovenije. V primeru, da je bil mojstrski izpit pridobljen pred letom 2000, se dokumenti presojajo na oddelku za mojstrske izpite pri Obrtni zbornici Slovenije.


Dokazovanje najmanj višješolske izobrazbe ustrezne smeri se opravi s

 • predložitvijo originala na vpogled, pri čemer se opravi overovitev s strani referenta na točki SPOT, za potrebe postopka.

Ustrezna smer izobrazbe pomeni nadgraditev posameznega mojstrskega naziva v izobraževanju. Če je npr. zahtevan za opravljanje določene dejavnosti mojstrski naziv – zidarski mojster, je ustrezna višješolska izobrazba.

Prijava davčnih podatkov (vpis v davčni register, obvestilo o spremembi davčnega obdobja, izračun predvidene davčne osnove DDPO) za vse vrste družb

Na točki SPOT za oddajo vloge za prijavo davčnih podatkov potrebujete:

 • osebno izkaznico ali potni list oziroma drugo listino, s katero lahko dokaže svojo istovetnost,
 • listine, na katerih temeljijo ostali podatki, ki se vpisujejo v davčni register oziroma so potrebni za prijavo davčnih podatkov,
 • pooblastilo, v primeru, da za predlagatelja vlogo vlaga njegova pooblaščena oseba.

Referent na točki SPOT mora v skupni obrazec Davčni podatki (za prijavo davčnih podatkov), v katerem so združeni podatki iz vseh obrazcev, ki jih je treba predložiti Finančni upravi Republike Slovenije, izpolniti za vpis v davčni register naslednje sklope podatkov:

 • identifikacijski podatki gospodarske družbe,
 • podatki o številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se bodo uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov,
 • podatki o poslovnih enotah v tujini
 • podatki o kapitalskih naložbah doma in v tujini,
 • številke deviznih računov v tujini,
 • podatki o povezanih osebah,
 • podatki o osebi, ki vodi poslovne knjige.

Kdo pride na točko SPOT za prijavo davčnih podatkov?

Na točko SPOT pride zakoniti zastopnik družbe ali poobaščena oseba zastopnika s pooblastilom.

Predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV za vse vrste družb (obrazec DDV-P2)

Na točki SPOT davčni zavezanec za predložitev zahtevka za identifikacijo za namene DDV potrebuje:

 • osebno izkaznico ali potni list oziroma drugo listino, s katero lahko dokaže svojo istovetnost
 • dokazilo, da namerava opravljati dejavnost: pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti in podobno.

Kdo pride na točko SPOT za predložitev zahtevka za namene DDV?

Pravna ali fizična oseba (družbenika ali podjetnik), ki se bo identificirala za namene DDV.

Prijava prostega delovnega mesta (obrazec PD-1)

NA TOČKI SPOT

Ne potrebujete nobenih prilog na točki SPOT.

Kdo pride na točko SPOT za prijavo prostega delovnega mesta?

Na točki SPOT lahko prijavi prosto delovno mesto delodajalec, odgovorna ali pooblaščena oseba, ki jo pooblasti delodajalec, pooblaščena organizacija oz. delodajalec, ki na podlagi koncesijske pogodbe opravlja strokovne naloge posredovanja zaposlitve in dela, ter pooblaščena oseba organizacije v ustanavljanju.

Pooblaščena oseba se izkaže referentu na točki SPOT s pooblastilom.