Podružnica

Podružnico lahko ustanovi domača ali tuja pravna oseba, pri tem pa ni zahtevan vložek osnovniega kapitala. Podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle, ki jih sicer lahko opravlja matična družba. O vpisu podružnice v sodni register odloča sodišče.

Postopek vpisa podružnice v sodni register

Pravne osebe s sedežem v Sloveniji lahko postopek vpisa podružnice izvedete na kateri koli točki SPOT (VEM) ali pri notarju. Postopek na točki SPOT (VEM) je brezplačen, medtem ko morate to storitev pri notarju plačati. Na točki SPOT (VEM) se mora oglasiti direktor oziroma zastopnik pravne osebe, ki želi registrirati podružnico. S seboj mora imeti:

  • osebni dokument,
  • overjeno izjavo lastnika poslovnega prostora, da  dovoljuje opravljanje  dejavnosti na tem naslovu (izjava se overi na katerikoli upravni enoti ali pri notarju),
  • izpolnjeno vlogo za vpis podružnice, ki jo na točki SPOT (VEM) pošljejo na pristojno sodišče, to pa v nekaj dnevih odloči glede vpisa podružnice v sodni register. 

Postopek registracije podružnice tuje pravne osebe

Tuja podjetja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji najpogosteje opravljajo preko podružnic. Podružnica nastopa v imenu in za račun tujega podjetja, pri čemer mora uporabljati  ime matičnega podjetja, njegov sedež in svojo firmo. Za vse obveznosti, ki nastanejo s poslovanjem podružnice, je odgovorno tuje podjetje z vsem svojim premoženjem.

Prijavo za vpis podružnice tujega podjetja v sodni register lahko vloži zastopnik tujega podjetja samo pri notarju

Tuje podjetje in zastopnik tujega podjetja morata pred vpisom v sodni register pridobiti slovensko davčno številko. Tuje podjetje iz države, ki ni članica EU,  lahko v Sloveniji ustanovi podružnico, če je v državi, kjer ima sedež, registrirano najmanj dve leti.

Kakšna je razlika med poslovno enoto in podružnico?

Podružnica se vpiše v sodni register in o njenem vpisu odloča pristojno sodišče,  poslovna enota pa se vpiše v poslovni register, ki ga vodi AJPES.

Poslovna enota je del družbe, ki opravlja na istem ali drugem naslovu različno ali isto dejavnost kot matična družba. Poslovna enota ne more samostojno opravljati poslov.

Pojmi, ki označujejo poslovno enoto, so še filiala, poslovalnica, dislocirana enota, enota zunaj kraja sedeža in kar je še podobnih imen.

Če ima neka družba na primer sedež v Ljubljani, še eno enoto pa na primer v Kopru, je ta v Kopru poslovna enota. Poslovna enota nima uradnega statusa, nima svojega uradnega imena, nima svojega zastopnika, itd. Ne glede na to, pa je treba poslovno enoto vpisati v poslovni register. Če pa se odločite, da boste dali poslovni enoti uradni status, morate sprejeti sklep o ustanovitvi podružnice.

Postopek vpisa poslovne enote v Poslovni register

Prijavo poslovne enote lahko izvedete na kateri koli točki SPOT (VEM). Postopek se izvede v enem dnevu.

  • Direktor oziroma zastopnik matične družbe na točki SPOT (VEM) vloži obrazec PRS-2. S seboj mora imeti osebni dokument.