Postopek ustanovitve s.p.

 • Registracija samostojnega podjetnika (s.p.)

Status samostojnega podjetnika pridobite z vpisom v Poslovni register Slovenije.

Skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) lahko podjetnik začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS).

Postopek vpisa podjetnika, vpisa sprememb podatkov in vpisa prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika v PRS vodi in v njem odloča AJPES.

Postopek lahko izvedete prek e-Vem, za kar potrebujete digitalno potrdilo ali pa na eni od točk SPOT (VEM).

Datum vpisa v PRS lahko določite sami. Prijavo za registracijo s.p. morate vložiti en dan pred želenim datumom vpisa, lahko pa jo vložite največ en mesec pred želenim datumom vpisa.

Podjetnik lahko prenese svoj s.p. na katerokoli fizično osebo.

Postopek registracije S.P. na točki SPOT (VEM)

Korak 1: Postopek registracije s.p.

Ob registraciji potrebujete:

 • veljavni osebni dokument
 • davčno številko
 • če niste lastnik objekta na poslovnem naslovu, potrebujete tudi overjeno izjavo lastnika objekta (vzorec - Izjava lastnika objekta), da vam dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lahko overite brezplačno na kateri koli točki SPOT (VEM).

Na točki SPOT (VEM) izvedejo tudi:

 • prijavo v poslovni register pri Ajpes-u
 • prijavo S.P. na Finančno upravo RS (FURS)
 • vložitev prijave podjetnika v obvezna socialna zavarovanja, če podjetnik ni že zavarovan iz delovnega razmerja za polni delovni čas. 
 

Korak 2: Sklep o registraciji

Sklep o registraciji boste prejeli na način, ki ste ga predlagali v prijavi, praviloma v dveh do treh dneh po predlaganem datumu vpisa, spremembe ali izbrisa v/iz Poslovnega registra Slovenije. S.p. lahko odprete največ en mesec pred začetkom delovanja in ni nujno, da prične delovati na dan, ko ga odprete. Sami določite datum začetka (predlagan datum) na prijavi.

Korak 3: Odprtje poslovnega računa

Ko ste od AJPES prejeli Sklep o registraciji, odprete na izbrani poslovni banki poslovni račun, ali pa se odločite, da boste že obstoječi osebni transakcijski račun uporabljali tudi za namene poslovanja. V tem primeru na svoji banki spremenite račun vrste A (osebni) v račun vrste T (poslovni).

Spremembo prinaša spremenjen Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2).

POMEMBNO: Od sredine decembra 2015 dalje samostojni podjetniki ob registraciji statusa s. p. (in zasebniki, ki opravljate dejavnost) ne potrebujete več ločenega transakcijskega računa za svojo dejavnost, ampak lahko uporabljate en transakcijski račun tako za zasebne namene kot za poslovanje.

AJPES vodi register transakcijskih računov (RTR) na podlagi podatkov, ki mu jih za vodenje RTR posredujejo banke. Kadar ste torej imetniki transakcijskega računa subjekti vpisa v poslovni register, ti transakcijski računi dobijo v banki posebno oznako vrste računa (vrsta T), vodijo pa se v poslovnem delu RTR in so tudi vpisani v Poslovni register Slovenije in so s tem javni.

Nadaljnji koraki

Pridobiti morate dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če se to zahteva). Urediti si morate obvezna socialna zavarovanja, če niste že zavarovani iz naslova delovnega razmerja za polni delovni čas. Pristojni davčni urad morate obvestiti o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig. Poskrbeti morate za varnost in zdravje pri delu.

Omejitve, ki veljajo za registracijo s.p.

V postopku oddaje prijave za vpis se preverjajo določene omejitve, in sicer s.p. ne more registrirati oseba, ki:

 • je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev,
 • ima delež višji od 25 % v gospodarski družbi, ki je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev,
 • je bila oseba udeležena z več kot 50 % neposrednim deležem v kapitalu d.o.o., ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
 • ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo ali FURS dvakrat izrečena globa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno,
 • je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi določenih kaznivih dejanj, ki so naštete v 1. točki prvega odstavka 10. a člena ZGD-1.

"Popoldanski s.p."

»Popoldanski s. p.« je pogovorni izraz, ki označuje samostojnega podjetnika,  ki si prispevkov za socialna zavarovanja ne plačuje iz naslova opravljanja dejavnosti kot s.p., ampak je zavarovan z drugega naslova (je zaposlen pri drugem delodajalcu; dejavnost, ki jo opravlja v okviru s.p. je zanj dodatna dejavnost).

Opravljanje dejavnosti kot popoldanski s.p. je primerno, kadar gre za manjši obseg dejavnosti, ki ga opravljate poleg redne zaposlitve pri drugem delodajalcu.

Pravni status »rednega« s.p. in »popoldanskega« s.p. je enak. Prav tako imata enake dolžnosti in pravice. Razlika je le v plačilu prispevkov za socialno varnost.

"Popoldanski s.p." lahko v osmih dneh od vpisa v Poslovni register Slovenije na portalu e-VEM ali na točki SPOT (VEM) odda davčne podatke. Pri oddaji davčnih podatkov se tudi označi, da bo zavarovan iz drugega naslova. "Popoldanski s.p." se mora tudi vključiti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni- obrazec M-12 - šifra razloga za zavarovanja 10.

Kot »redni« s.p. ste vključeni v vsa obvezna socialna zavarovanja in plačujete vse prispevke, skupna stopnja prispevkov znaša 38,2 % od zakonsko določene zavarovalne osnove. Prispevki se plačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Kot »popoldanski« s.p. pa ste iz tega naslova vključeni samo v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni po ZPIZ-2 in po ZZVZZ. Plačujete le pavšalni prispevek za ti dve zavarovanji in vam na tej podlagi ne teče pokojninska doba.

•    Mesečni prispevek za invalidsko zavarovanje (posebni primeri zavarovanja) od 1.4.2014 dalje znaša 32,67 EUR.

•    Mesečni pavšalni prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje od 1.2.2014 znaša 32,20 EUR.

Prispevki se plačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Postopek registracije dopolnilne dejavnosti (»popoldanskega« s.p.) na točki SPOT (VEM) se od postopka registracije »rednega« s.p. razlikuje le po tem, da se za »popoldanski« s.p. na točki SPOT (VEM) pripravi dokumente za AJPES in Finančno upravo RS, za »redni« s.p. pa se poleg tega pripravi še prijava v obvezna socialna zavarovanja. Za postopek registracije s.p. potrebujete osebni dokument in davčno številko.

Preoblikovanje s.p. v d.o.o.

S širitvijo obsega poslovanja in ob povečanih prihodkih je smiselno razmisliti o statusnem preoblikovanju. 

Bistvo preoblikovanja je, da podjetje prenesete na novo kapitalsko družbo, ki se ustanovi zaradi prenosa podjetnikovega podjetja ali na prevzemno kapitalsko družbo, to je na že obstoječo gospodarsko družbo.

Postopek prenosa s.p. na kapitalsko družbo uredite z notarjem.

Korak 1: Obvestilo in sklep

Podjetnik mora vsaj 15 dni pred preoblikovanjem na spletnih straneh AJPES objaviti, da bo svojo dejavnost nadaljeval v drugi pravnoorganizacijski obliki, ter ob tem navesti tudi dan preoblikovanja. Poleg objave na spletnih straneh AJPES lahko podjetnik obvešča tudi na druge načine (s pismi upnikom, v sredstvih javnega obveščanja, poslovnih prostorih). 

V tem času mora podjetnik sprejeti sklep o prenosu, ki mora vsebovati firmo in sedež s. p., izjavo o prenosu podjetja in vrednost s.p.

Korak 2: Prenos dejavnosti in premoženja

S prenosom preidejo na d.o.o. vse pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. D.o.o. kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika.

Korak 3: Vpis v sodni register

Prenos na novo družbo

Podjetnik mora vložiti predlog za vpis prenosa podjetja v sodni register. Predlogu za vpis prenosa mora priložiti sklep o prenosu podjetja in listine, ki jih je treba predložiti ob vpisu ustanovitve nove družbe v register (akt o ustanovitvi nove družbe, v katerem je navedeno, da je družba ustanovljena s prenosom podjetja podjetnika).

Predlog za vpis prenosa podjetnik vloži pri notarju, ki tudi overi vse potrebne dokumente.

Prenos na obstoječo družbo

Za prenos podjetja na prevzemno družbo, oziroma že obstoječo gospodarsko družbo, se smiselno uporablja postopek, kot pri prenosu podjetja na novo družbo, z razliko, da mora podjetnik, namesto sklepa o prenosu podjetja, s poslovodstvom prevzemne družbe skleniti pogodbo o prenosu podjetja.

Pogodba o prenosu podjetja mora biti sklenjena v notarskem zapisu. Z vpisom prenosa podjetnikovega podjetja v sodni register, podjetnik preneha opravljati dejavnost, s.p. preide na novo družbo, podjetnik pa postane imetnik deležev družbe.

AJPES v obeh primerih izbriše podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije na podlagi sklepa sodišča o vpisu prenosa podjetja, ki ga prejme neposredno od sodišča. Podjetnik zato ob preoblikovanju ne sme vložiti prijave za izbris s.p. iz Poslovnega registra Slovenije.

Z izbrisom podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije mora podjetnik urediti tudi odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj, če je bil zavarovan iz tega naslova.