Obvestilo: Obveščamo vas, da so se nekateri pogoji poslovanja v času epidemije koronavirusa v RS spremenili.
Več informacij na tej povezavi.

Društvo

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji, skladno z Zakonom o društvih, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.

Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva.

 

Lastnosti društva

Ustanovitelji

Društvo lahko ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične osebe oziroma pravne osebe. Gospodarska družba ne more ustanoviti društva, ki ima v temeljnem aktu določeno dejavnost, katero gospodarska družba opravlja kot svojo dejavnost.

Osnovni kapital

Najmanjši osnovni kapital ni predpisan. Ustanovi se lahko, če so zagotovljena sredstva za ustanovitev in začetek dela društva ter če so izpolnjeni drugi pogoji, določeni z zakonom.

Akt o ustanovitvi

Ustanovitelji na ustanovnem zboru sprejmejo sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva ter izvolijo zastopnika društva. TEMELJNI AKT mora določati:
•    ime, skrajšano ime in sedež društva (izbrani kraj poslovanja) ter morebitnih podružnic;
•    namen, cilje in pogoje delovanja društva;
•    dejavnost oziroma naloge društva; - pogoje in način včlanjevanja ter prenehanje članstva;
•    pravice in obveznosti članov; - način upravljanja društva;
•    zastopanje društva;
•    financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva;
•    način zagotavljanja javnosti dela društva;
•    način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;
•    način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru.

Postopek ustanovitve

Vlogo za registracijo društva oziroma podružnice tujega društva poda zastopnik ali oba zastopnika društva, kadar imata skupno pooblastilo za odločanje, pri upravni enoti, na območju katere ima društvo sedež. Zahtevi za registracijo mora društvo priložiti:

  • zapisnik ustanovnega zbora,
  • en izvod temeljnega akta,
  • seznam s podatki ustanoviteljev (osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma ime pravne osebe, identifikacijska številka, sedež in naslov sedeža ter osebno ime zastopnika pravne osebe) in njihovimi lastnoročnimi podpisi, 
  • dokazilo o pridobitvi pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva,
  • odločitev pristojnega organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva,
  • naslov sedeža društva,
  • osebno ime, EMŠO, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika društva, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča in način zastopanja ter meje pooblastil za zastopanje, kadar društvo določi dva zastopnika,
  • podatek o dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost.

Za registracijo društva se plača upravna taksa (tarifna št. 1 in 1. točka tarifne številke 16) v višini 31,72 EUR.