Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Postopek ustanovitve s.p.


Samostojni podjetnik (s.p.) je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Registracija s.p. je hitra, preprosta in brezplačna. Ustanovitveni kapital ni potreben. 

Enostavno poslovno obliko podjetja lahko hitro in brezplačno ustanovite od doma, na portalu e-VEM, za kar potrebujete digitalno potrdilo oziroma zahtevano opremo, ali na eni od točk SPOT.

Več o samostojnem podjetniku preberite tukaj.  

1. Postopek registracije s.p. na točki SPOT

Korak 1: Postopek registracije s.p.

Ob registraciji potrebujete:

 • veljavni osebni dokument,
 • davčno številko,
 • če niste lastnik objekta na poslovnem naslovu ali na poslovnem naslovu podružnice, ki ga želite registrirati, morate prijavi za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta (vzorec - Izjava lastnika objekta), ki vam dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjava se lahko overi brezplačno na kateri koli Upravni enoti (potrebno plačilo takse). Izjave ni potrebno overiti, če lastnik objekta poda izjavo na točki SPOT. Na poslovnem naslovu mora podjetnik ali podjetje sprejemati uradne poštne pošiljke.

Na točki SPOT izvedejo:

 • prijavo s.p. v poslovni register pri Ajpesu, 
 • oddajo davčnih podatkov s.p. na Finančno upravo RS (FURS),
 • prijavo podjetnika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M1). V kolikor je podjetnik zavarovan iz delovnega razmerja za poln delovni čas, se opravi prijava v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12).

Podjetnik lahko imenuje, predhodno pa pridobi soglasje:

 • prokurista (opravljanje vseh pravnih poslov, tudi v primeru smrti podjetnika) ali
 • zastopnika za primer smrti (opravljanje dejanj po smrti podjetnika)

Oblika zastopanja se vpiše v Poslovni register Slovenije.  

 

Korak 2: Sklep o registraciji

Sklep o registraciji boste prejeli na način, ki ste ga predlagali v prijavi, praviloma v dveh do treh dneh po predlaganem datumu vpisa, spremembe ali izbrisa v/iz Poslovnega registra Slovenije. Predlog za vpis s.p. v Poslovni register Slovenije lahko oddate največ en mesec pred začetkom delovanja. Sami določite datum začetka (predlagan datum) na prijavi.

Korak 3: Odprtje poslovnega računa

Po prejetju Sklepa vpisa v Poslovni register od Ajpes, lahko odprete pri izbrani banki poslovni račun, ali pa se odločite, da boste že obstoječi osebni transakcijski račun uporabljali tudi za namene poslovanja, o čemer obvestite banko. 

Spremembo prinaša spremenjen Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2).

AJPES vodi register transakcijskih računov (RTR) na podlagi podatkov, ki mu jih za vodenje RTR posredujejo banke. Kadar ste torej imetniki transakcijskega računa subjekti vpisa v poslovni register, ti transakcijski računi dobijo v banki posebno oznako vrste računa (vrsta T), in so s tem javno dostopni.

2. Dodatne informacije

Pred pričetkom opravljanja dejavnosti morate pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če se to zahteva). Pogoji in dovoljenja za opravljanje dejavnosti, kakor tudi postopki pridobitve, so podrobno opisani na portalu SPOT.

Za pomoč pri izbiri ustreznih dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008) se lahko obrnete na točke SPOT Svetovanje.

Urediti si morate vključitev v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, če niste že zavarovani iz naslova delovnega razmerja za polni delovni čas, najkasneje v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije. Prijavo v obvezno socialno zavarovanje uredite preko portala SPOT ali na točki SPOT – registracija z izpolnitvijo obrazca M1. 

Prav tako je potrebno v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register oddati prijavo v davčni register (FURS), s katero FURS obvestite o izbranem načinu vodenja poslovnih knjig.

Poslovne knjige lahko vodite na dva načina:

 • z upoštevanjem dejanskih stroškov (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo),
 • z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Priporočamo vam, da pred pričetkom poslovanja poskrbite tudi za varnost in zdravje pri delu.

Omejitve, ki veljajo za registracijo s.p.

V postopku oddaje prijave za vpis se preverjajo določene omejitve, in sicer s.p. ne more registrirati oseba, ki:

 • je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev,
 • ima delež višji od 25 % v gospodarski družbi, ki je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev,
 • je bila oseba udeležena z več kot 50 % neposrednim deležem v kapitalu d.o.o., ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
 • ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo ali FURS dvakrat izrečena globa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno,
 • je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi določenih kaznivih dejanj, ki so naštete v 1. točki prvega odstavka 10. a člena ZGD-1.