Postopek ustanovitve s.p.

Samostojni podjetnik (s.p.) je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. Registracija s.p. je hitra, preprosta in brezplačna. Ustanovitveni kapital ni potreben. 

Na podlagi določb zakona, ki ureja gospodarske družbe lahko samostojni podjetnik začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v Poslovni register Slovenije.

Enostavno poslovno obliko podjetja lahko hitro in brezplačno ustanovite od doma, na portalu e-VEM, za kar potrebujete digitalno potrdilo oziroma zahtevano opremo, ali na eni od točk SPOT. Lahko pa prijavo za vpis pošljete tudi po pošti, vendar mora biti tedaj vaš podpis na prijavi overjen. 

O vpisu odloča AJPES. Postopek registracije je brezplačen.

Več o samostojnem podjetniku preberite tukaj.  

1. Postopek registracije s.p. na točki SPOT

Korak 1: Postopek registracije s.p.

Postopek registracije izvedejo na točki SPOT. Ob registraciji potrebujete:

 • veljavni osebni dokument,
 • davčno številko,
 • če niste lastnik objekta na poslovnem naslovu ali na poslovnem naslovu podružnice, ki ga želite registrirati, morate prijavi za vpis priložiti overjeno izjavo lastnika objekta (vzorec - Izjava lastnika objekta), ki vam dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Izjavo lahko overite na kateri koli Upravni enoti (potrebno plačilo takse) in pri notarju (potrebno plačilo overitve skladno z notarsko tarifo). Izjave ni potrebno overiti, če lastnik objekta poda izjavo na točki SPOT, ali če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od Republike Slovenije, samoupravne lokalne skupnosti ali pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve, na podlagi zakona, ki ureja stanovanjske stavbe. Na poslovnem naslovu mora podjetnik ali podjetje sprejemati uradne poštne pošiljke,
 • za vpis zastopnika njegovo soglasje o imenovanju.

Prijavo za vpis s.p. v Poslovni register Slovenije lahko poda tudi pooblaščenec, na podlagi overjenega pooblastila.

Podjetnik lahko imenuje, predhodno pa pridobi soglasje:

 • prokurista (opravljanje vseh pravnih poslov, tudi v primeru smrti podjetnika) ali
 • zastopnika za primer smrti (opravljanje dejanj po smrti podjetnika)

Oblika zastopanja se vpiše v Poslovni register Slovenije.  

Na točki SPOT lahko hkrati izvedete tudi:

 • oddajo davčnih podatkov s.p. na Finančno upravo RS (FURS). V roku 8 dni od vpisa v Poslovni register je namreč potrebno oddati prijavo v davčni register (FURS), s katero FURS obvestite o izbranem načinu vodenja poslovnih knjig. Poslovne knjige lahko vodite na dva načina:
  • z upoštevanjem dejanskih stroškov (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo),
  • z upoštevanjem normiranih odhodkov.
 • prijavo podjetnika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M1). V kolikor je podjetnik zavarovan iz delovnega razmerja za poln delovni čas, se opravi prijava v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (obrazec M12).Vključitev v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja si morate sicer urediti najkasneje v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije.

Priporočamo vam, da pred pričetkom poslovanja poskrbite tudi za varnost in zdravje pri delu.

 

Korak 2: Sklep o vpisu v poslovni register

Sklep o vpisu v poslovni register se objavi na spletnem portalu AJPES na način, da se prekrijejo osebni podatki. Šteje se, da vam je vročitev opravljena na dan objave sklepa, sklep boste pa prejeli na način, ki ste ga predlagali v prijavi (po pošti, po elektronski pošti (v varni poštni predal) ali osebno na izpostavi AJPES), praviloma v dveh do treh dneh po predlaganem datumu vpisa, spremembe ali izbrisa v/iz Poslovnega registra Slovenije. Predlog za vpis s.p. v Poslovni register Slovenije lahko oddate največ en mesec pred začetkom delovanja. Sami določite datum začetka (predlagan datum) na prijavi.

Korak 3: Odprtje poslovnega računa

Za poslovanje lahko odprete poslovni račun, lahko pa transakcijski račun, ki ga uporabljate za zasebne namene, uporabljate tudi za poslovne.  Kadar odprete račun z oznako vrste računa T (poslovni račun), se ta račun vodi v poslovnem delu registra transakcijskih računov, kar pomeni, da so podatki o računu javni.

2. Dodatne informacije

Pred pričetkom opravljanja dejavnosti morate pridobiti dovoljenje za opravljanje dejavnosti (če se to zahteva). Pogoji in dovoljenja za opravljanje dejavnosti, kakor tudi postopki pridobitve, so podrobno opisani na portalu SPOT.

V prijavi za vpis v poslovni register morate navesti dejavnosti, ki jih boste dejansko opravljali, vendar se izpolnjevanje pogojev v postopku vpisa v poslovni register ne preverja.

Za pomoč pri izbiri ustreznih dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD 2008) se lahko obrnete na točke SPOT Svetovanje.

Omejitve, ki veljajo za registracijo s.p.

V postopku oddaje prijave za vpis se preverjajo določene omejitve, in sicer s.p. ne more registrirati oseba, ki:

 • je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev,
 • ima delež višji od 25 % v gospodarski družbi, ki je objavljena na seznamu davčnih neplačnikov ali nepredlagateljev davčnih obračunov za zadnjih 12 mesecev,
 • je bila oseba udeležena z več kot 50 % neposrednim deležem v kapitalu d.o.o., ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije na podlagi Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju,
 • ji je bila v zadnjih treh letih s pravnomočno odločbo Inšpektorata RS za delo ali FURS dvakrat izrečena globa v zvezi s prekrškom za delo in zaposlovanjem na črno,
 • je bila pravnomočno obsojena na kazen zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine in je vpisana v kazensko evidenco ministrstva, pristojnega za pravosodje.

Omejitve iz 1., 2. in 3. alineje se samodejno preverjajo v sistemu SPOT na podlagi neposredne izmenjave podatkov med organi. V primeru obstoja omejitev vložitev prijave za vpis ni mogoča.

Omejitvi iz 4. in 5. alineje preveri AJPES pred vpisom v poslovni register.
Če je oseba v postopku osebnega stečaja, mora imeti dovoljenje sodišča za poslovanje kot samostojni podjetnik.